Centraal Aanspreekpunt (CAP) weldra operationeel voor buitenlandse bankrekeningen

In Archief by robert

Reeds enige tijd geleden werd er bij de Nationale Bank een Centraal Aanspreekpunt (CAP) ingesteld om een overzicht te bewaren van alle binnen- en buitenlandse bankrekeningen van natuurlijke personen. Toch bleef het CAP wat betreft de buitenlandse rekeningen tot nog toe dode letter aangezien de Nationale Bank nog niet uitgerust was om aanmeldingen te ontvangen van buitenlandse rekeningen. Door het KB van 3 april 2015 komt hierin nu verandering, waarbij men verwacht vanaf 26 mei 2015 de eerste elektronische aanmeldingen te kunnen verwerken.
Sinds jaren moet de belastingplichtige in zijn aangifte personenbelasting het bestaan vermelden van een rekening waarvan hij op enig ogenblik tijdens het belastbaar tijdperk titularis is geweest bij een in het buitenland gelegen bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling. Hierbij volstaat het om het bestaan, alsook het land waar de rekening geopend werd te vermelden.
Daarnaast moeten de personen die in hun aangifte het bestaan hebben vermeld van een buitenlandse rekening nu bij het CAP eveneens die rekening aanmelden, waarbij zij niet alleen het land waarin de rekening werd geopend dienen te vermelden, maar eveneens de naam van de bank en het rekeningnummer. De Belgische rekeningen worden automatisch aangemeld bij het CAP door de bank zelf.

Welke buitenlandse rekeningen moeten aan het CAP worden meegedeeld?
Iedere rekening van elke aard die, zelfs tijdens een zeer korte tijdspanne, op enig ogenblik vanaf het begin van het belastbare tijdperk 2011 heeft bestaan bij een in het buitenland gevestigde bank-, wissel, krediet- of spaarinstelling:
•    op naam van een belastingplichtige (natuurlijke persoon), alleen of gemeenschappelijk met andere personen, en/of
•    op naam van (minstens) één kind, alleen of gemeenschappelijk met andere personen, wiens inkomsten bij die van de ouders zijn gevoegd overeenkomstig artikel 126, § 4, WIB 92.
Het gaat om “rekeningen van elke aard”: worden dus bedoeld lopende rekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen, effectenrekeningen, rekeningen gebonden aan een hypothecaire lening of aan elke andere vorm van kredietverlening, enz.

Voor welke periode?
Alle buitenlandse rekeningen die op enig moment werden aangehouden van 2011 tot en met 2013 (en die aldus dienden te worden aangegeven in de aangifte personenbelasting) dienen te worden aangemeld. Hiertoe zal de belastingplichtige schriftelijk worden uitgenodigd door de fiscus. Na de schriftelijke uitnodiging heeft men twee maanden de tijd om de aanmelding te doen. Voor de buitenlandse rekeningen die in 2014 werden geopend, moet de aanmelding ten laatste gebeuren gelijktijdig met het indienen van de aangifte personenbelasting en zal de belastingplichtige hiervoor niet worden uitgenodigd.

Praktische modaliteiten voor de melding van buitenlandse rekeningen
Door de FOD Financiën werd een ‘verklarende nota’ opgesteld die zeer nuttig is als men de aanmelding van de buitenlandse rekening bij het CAP volledig en correct wil laten verlopen (zie: www.nbb.be/nl/kredietcentrales/centraal-aanspreekpunt/buitenlandse-rekeningen/praktische-modaliteiten-voor-de). Indien men bijkomende inlichtingen zou wensen over de verplichtingen met betrekking tot de rekeningen die moeten gemeld worden, kan men steeds contact opnemen met het Contact center van de FOD Financiën, dat als enige bevoegd is om op deze vragen te antwoorden, en dit op het nummer 0257/257.57 (elke werkdag van 8u tot 17u).

De melding zal via elektronische weg kunnen gebeuren vanaf 26 mei 2015. Om een efficiënte en beveiligde melding van de gegevens met betrekking tot 2011, 2012, 2013 en 2014 aan het CAP te waarborgen, wordt aangeraden dit communicatiekanaal te gebruiken.
Daarnaast kan de melding schriftelijk gebeuren door het standaardformulier te gebruiken dat door de FOD Financiën is opgesteld (zie daarvoor: https://www.nbb.be/nl/kredietcentrales/centraal-aanspreekpunt/buitenlandse-rekeningen/praktische-modaliteiten-voor-de). Het standaardformulier dient steeds met de post te worden terugbezorgd. Dit formulier kan men ofwel downloaden (online invullen op het scherm of uitprinten en met de hand invullen) ofwel schriftelijk aanvragen via e-mail (cap.pcc@nbb.be) of per post aanvragen op het hierna vermeld adres. Het ingevulde formulier dient teruggestuurd te worden naar volgend adres: Nationale Bank van België, Centraal aanspreekpunt, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

hits=10= / id=3873=