RIP sterfhuisbeding in Vlaanderen!

In Archief by robert

Het voorontwerp van decreet dat de verlaagde tarieven invoert voor de schenking van onroerende goederen bevat ook één verrassende wijziging aan de erfbelasting. Als het Vlaams Parlement de tekst goedkeurt dan heeft de wijziging tot gevolg dat sterfhuisbedingen bij overlijdens vanaf 1 juli 2015 nooit meer vrij zullen zijn van erfbelasting.
Het sterfhuisbeding is een vorm van in extremis successieplanning die wordt gebruikt als één van beide echtgenoten met quasi-zekerheid eerst dreigt te overlijden (bv. bij een terminale ziekte). Bij een sterfhuisbeding wordt het gemeenschappelijk vermogen via huwelijkscontract onvoorwaardelijk toebedeeld aan de niet-zieke echtgenoot, aangeduid met naam. Via het sterfhuisbeding kon in het verleden het gemeenschappelijk vermogen belastingvrij toebedeeld worden aan de overlevende echtgenoot, ook al ontvangt men daarbij meer dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen.
Sterfhuisbedingen bleven tot nu, althans formeel, buiten het toepassingsgebied van de erfbelasting, omdat het sterfhuisbeding geen beding is op voorwaarde van overleven. De Vlaamse regering wil de overlevingsvoorwaarde schrappen in het toepasselijke fictieartikel van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF), waardoor ook de verkrijging van meer dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen via sterfhuisbeding onderworpen wordt aan erfbelasting.
Bemerk dat het sterfhuisbeding reeds was opgenomen op de zwarte lijst die is opgesteld in het kader van de algemene anti-misbruikbepaling (van toepassing op overlijdens sedert 1 juni 2012). Strikt gezien lijkt de aanpassing dus misschien overbodig. Wellicht is de wijziging ingegeven door de wens van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) om procesrisico’s uit te sluiten. Wat betreft oude sterfhuisbedingen (ingevoegd in huwelijkscontracten voor 1 juni 2012) hebben lagere en hogere rechtbanken de erfgenamen steeds in het gelijk gesteld bij betwistingen met de fiscus. De Vlabel wil wellicht vermijden om ook voor de toekomst het onderspit te moeten delven. De algemene anti-misbruikbepaling laat immers toe dat erfgenamen het tegenbewijs kunnen leveren van fiscaal misbruik. Na goedkeuring is de wijziging van toepassing in het kader van de Vlaamse erfbelasting en bij overlijdens die plaatsvinden vanaf 1 juli 2015.

hits=23= / id=3875=