Hervorming van Spaanse schenkingsrechten en successierechten voor niet-inwoners

In Archief by robert

Eerder maakten wij melding in deze rubriek van een arrest van het EU Hof van Justitie waarbij Spanje werd veroordeeld voor de regeling van successierechten en schenkingsrechten voor niet-residenten. Tot voor kort was het immers zo dat niet-residenten steeds onderworpen zijn aan de Spaanse federale progressieve schenkingsrechten en successierechten (die kunnen oplopen tot 34%). Niet-residenten konden niet genieten van de regionale gunstige tarieven die in sommige regio’s van toepassing zijn voor inwoners van de regio.

Op 3 september 2014 oordeelde het EU Hof dat deze Spaanse regeling strijdig is met het vrij kapitaalverkeer. De Spaanse wetgever heeft onder druk van dit arrest de wet aangepast met ingang van 1 januari 2015. Door de aanpassing kunnen ook niet-residenten genieten van de Spaanse regionale tarieven voor schenkingen en successierechten. Zo zijn vanaf 1 januari 2015 bij de schenking van Spaans vastgoed tussen niet-residenten de tarieven van toepassing van de regio van de ligging van het onroerend goed.

In bepaalde regio’s gelden zeer ruime vrijstellingen tussen echtgenoten en in rechte lijn (zo bijvoorbeeld op de Balearen en in Madrid) voor schenkingen of successierechten. Of men kan genieten van een gunstige regeling, is echter volledig afhankelijk van de ligging van het Spaanse vastgoed (of de ligging van de andere Spaanse activa).

Voor het verleden bestaat er een mogelijkheid om de onverschuldigde Spaanse schenkings- of successierechten terug te vorderen. Voor de terugvordering dient men rekening te houden met een verjaringstermijn van 4 jaar, 6 maanden en 30 dagen vanaf het verstrijken van de indieningstermijn van de Spaanse aangifte successierechten of schenkingsrechten. Zelfs na het verstrijken van de vierjarige verjaringstermijn bestaat nog de mogelijkheid om terugbetaling te krijgen door de Spaanse Staat aansprakelijk te stellen. Dergelijke klacht moet worden ingediend binnen het jaar na de publicatie van het arrest van het EU Hof, deze termijn verstrijkt op 10 november 2015.

In de verhouding België-Spanje dient men uiteraard ook rekening te houden met de Belgische belastingen. Tussen België en Spanje bestaat geen verdrag tot vermijding van dubbele schenkingsrechten of successierechten. De schenking van Spaans vastgoed door een Belgisch rijksinwoner is in België niet onderworpen aan schenkingsrechten. Bij overlijden van een Belgische rijksinwoner zullen in België wel steeds successierechten (of erfbelasting) verschuldigd zijn over Spaans vastgoed. In dergelijk geval kunnen de in Spanje betaalde successierechten wel worden verrekend met de Belgische successierechten/erfbelasting. In een Belgisch/Spaanse context is het dus steeds aangewezen om Spaans vastgoed bij leven te schenken in plaats van dit te laten vererven.

Naar verluidt maakt men beter snel werk van een schenking van Spaans vastgoed. Binnen Spanje worden immers ernstige vragen gesteld bij het grondwettelijk karakter van een systeem waardoor er grote verschillen bestaan wat betreft de belastingfactuur, al naargelang de erflater en erfgenamen woonachtig zijn in de ene regio of de andere regio.

hits=210= / id=3813=