Antimisbruikbepaling (vervolg 2)

In Archief by robert

In het vorige nummer van NBM werd een toelichting gegeven bij de circulaire van de fiscale administratie met betrekking tot de nieuwe antimisbruikbepaling. Inmiddels zijn twee evoluties te noteren.
Enerzijds is er een vrij ruime consensus dat de antimisbruikbepaling niet van toepassing is in de materie van het schenkings- en successierecht, omdat de invoering van een dergelijke bepaling tot de bevoegdheid van de gewestelijke wetgever behoort en niet tot die van de federale wetgever.
Anderzijds heeft het gespecialiseerde tijdschrift “Recueil général de l’enregistrement et du notariat” een themanummer gewijd aan deze problematiek. De unanieme conclusie van de auteurs is dat er nagenoeg nooit sprake is van een fiscaal misbruik in het schenkings- en successierecht en dat de meeste door de fiscale administratie geviseerde verdachte technieken, bij nader inzien geen fiscaal misbruik uitmaken. Aldus zouden de sterfhuisclausule, de uitbreng uit de huwgemeenschap van roerende goederen gevolgd door een wederzijdse schenking tussen echtgenoten, de gesplitste aankoop vruchtgebruik/blote eigendom, enz. geen fiscaal misbruik inhouden.

hits=1= / id=1518=