FAQ Overgangsmaatregel liquidatiebonus

In Archief by robert

Eind vorig jaar publiceerde de FOD Financiën een lijst met vragen en antwoorden over de toepassing van de overgangsmaatregel inzake de verhoging van het belastingtarief op liquidatieboni. Met deze lijst bracht de FOD Financiën meer klaarheid omtrent een aantal omstreden vraagstukken.

Zo verduidelijkte de Administratie onder meer dat de omvang van de belaste reserves die in aanmerking komen voor het tarief van 10% maximaal deze mogen zijn zoals vastgesteld op 31 maart 2013, in welke vorm dan ook. Zo mogen overgedragen winst en geïncorporeerde belaste reserves worden meegeteld. De wettelijke reserves dienen bij wijze van uitzondering buiten beschouwing te worden gelaten.

Omtrent de boekhoudkundige aanrekening van het dividend is de Administratie duidelijk: de aanrekening mag gebeuren op andere reserves dan die welke op de ‘foto’ van 31 maart 2013 voorkomen. Zo is de aanrekening bijvoorbeeld mogelijk op later tot stand gekomen belaste reserves en hoeft men dus niet per se een kapitaalsvermindering door te voeren voor geïncorporeerde belaste reserves.
Daarnaast moet van de vennootschap die gebruik maakt van de overgangsregeling worden verwacht dat zij de belaste reserves die ze in haar kapitaal heeft opgenomen gedurende 8 jaar in het kapitaal behoudt (4 jaar voor kmo’s). Houdt zij zich niet aan deze regel, dan riskeert zij een bijkomende belasting van 15, 10 of 5%. Indien zij gedurende deze ‘wachttermijn’ echter wordt geliquideerd, rijst de vraag of dit als kapitaalvermindering geldt met toepassing van de bijkomende belasting. De FAQ stelt dat op dit punt de algemene antimisbruikmaatregel geldt. Dit maakt het mogelijk om zonder meer in vereffening te gaan indien daar goede redenen voor zijn (bijvoorbeeld ouderdom, ziekte of overlijden van de bedrijfsleider).

In de Kamercommissie Financiën en Begroting rees de vraag of iemand die zijn vennootschap vereffent voor de inwerkingtreding van de nieuwe regeling en nadien zijn activiteiten verderzet onder de vorm van een eenmanszaak of een nieuwe vennootschap fiscaal misbruik pleegt. De Minister van Financiën bleef echter aan de oppervlakte door niet te antwoorden op deze specifieke vraag en te vermelden dat (ook hier) de algemene antimisbruikbepaling corrigerend werkt.

hits=22630= / id=3472=