Tijdelijke uitbreiding van liquidatiereserve

In Archief by robert

In hetzelfde voorontwerp van programmawet is ook een eenmalige tijdelijke uitbreiding van de zopas ingevoerde ‘liquidatiererserve’ opgenomen. De vorige regering heeft het tarief op liquidatieboni verhoogd tot 25% en voorzag in een overgangsmaatregel, waardoor vennootschappen de mogelijkheid kregen om onder bepaalde voorwaarden de in het verleden opgebouwde reserves aan een aanslagvoet van 10% uit te keren. De nieuwe regering heeft in de programmawet van 19 december 2014 de overgangsmaatregel permanent gemaakt door te voorzien in de mogelijkheid voor KMO vennootschappen om een liquidatiereserve aan te leggen, waarbij deze reserve aan een anticipatieve belasting wordt onderworpen van 10%. Volgens de oorspronkelijke regeling van de liquidatiereserve kan dit maar voor winsten die voortkomen uit het boekjaar 2014 – aanslagjaar 2015. De regeling zou nu uitgebreid worden naar de winst na belasting van de boekjaren 2012 en 2013.
Vandaar dat de regering zopas heeft beslist om voor KMO vennootschappen in 2015 een ‘anticipatieve heffing’ in te voeren van 10% op de boekhoudkundige winst na belasting, verwezenlijkt in de loop van het boekjaar 2012, en in 2016 een heffing van 10% op de boekhoudkundige winst na belasting verwezenlijkt in de loop van het boekjaar 2013, in de mate waarin deze winst wordt opgenomen in een bijzondere liquidatiereserve. De andere regels inzake liquidatiereserve ingesteld bij de programmawet van 19 december 2014 zijn onveranderlijk van toepassing. Zo zullen dividenden uit de reserve kunnen worden uitgekeerd aan 15% of 5% (al naargelang er meer of minder dan 5 jaar is verstreken) of aan 0% (bij een liquidatie).

hits=18= / id=3872=