Never a dull moment (de zorgverzekering)

In Archief by robert

Volgens de advocaat van de Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland valt binnenkort een uitspraak te verwachten over de woonlandfactor.
Op de Zorgverzekering-bijdrage vindt een correctie plaats, de zogenaamde woonlandfactor. Deze woonlandfactor is ingevoerd nadat de oorspronkelijke bijdrageregeling door de rechter als onmiskenbare schending van het gelijkheidsbeginsel is aangemerkt. Maar de woonlandfactor voor België moet veel lager. Het zorgniveau in Nederland is hoger dan in de meeste andere lidstaten door de AWBZ. Het is daarom niet fair om van gemigreerde gepensioneerden een bijdrage te vragen, waarin AWBZ kosten zijn meegenomen. Op moment van druk van uw magazine was er nog geen uitspraak.
In deze rechtszaak heeft dezelfde rechtbank recent vragen gesteld aan het EU hof over een tweede punt: mag Nederland Zorgverzekering-bijdrage inhouden op de AOW uitkeringen van gemigreerde gepensioneerden, die zich niet hebben ingeschreven bij een ziekenfonds in hun woonland? Een uitspraak van het EU-hof zal minimaal een jaar op zich laten wachten.

Verzekerdenmonitor
En op moment van druk verschijnt ook de Verzekerdenmonitor 2009, een publicatie van het ministerie VWS. In het hoofdstuk over Verdragsgerechtigden staan enkele opmerkelijke zaken: “De nieuwe Europese sociale zekerheidsverordening (883/04) zal naar verwachting op 1 maart 2010 in werking treden. Er zijn twee nieuwigheden:
1. Naast het recht op zorg in het woonland krijgen gepensioneerde verdragsgerechtigden en hun gezinsleden onder de nieuwe Verordening het recht om zonder tussenkomst van het orgaan van de woonplaats zorg in te roepen in Nederland. De kosten hiervan komen ten laste van Nederland. De in EU-staten wonende gezinsleden van Zvw-verzekerden hebben dit recht al sinds 2006.
2. Daarnaast komen ook de kosten van ingeroepen zorg bij tijdelijk verblijf van een verdragsgerechtigde buiten zijn woonland (red: derde landen) onder de nieuwe Verordening ten laste van Nederland (nu nog ten laste van het woonland). De genoemde kosten komen boven op het forfaitaire bedrag dat Nederland aan de woonlanden betaalt….Deze ontwikkelingen zullen nauwlettend gevolgd worden en kunnen leiden tot een hogere verdragsbijdrage.”

Bijdrage
Met invoering van nieuwe Europese sociale zekerheidsverordening zal extra betaald moeten worden voor zorg genoten buiten het woonland, in Nederland en in derde landen. Die extra kosten worden over alle verdragsgerechtigden omgeslagen zonder woonlandfactor. Er komt een eigen risicoclausule voor daadwerkelijk in Nederland genoten zorg. Bevestiging van een hogere bijdrage komt vanuit de trend die de Nederlandse overheid voorspelt: “Geconcludeerd kan worden dat een stijgende tendens waarneembaar is voor zorggebruik in Nederland door verdragsgerechtigden. Deze tendens zal doorzetten als gevolg van het feit dat onder de nieuwe Verordening meer verdragsgerechtigden rechtstreeks recht krijgen op zorg in Nederland….Gelet hierop is er aanleiding de berekening van de verdragsbijdrage, die thans alleen is afgestemd op zorgconsumptie in het woonland, te herzien.”

Nog voor de rechter een uitspraak doet over verlaging van de huidige woonlandfactor, ziet de Nederlandse overheid al een verhoging van de Zorgverzekeringsbijdrage in het verschiet. Maar het kan nog gekker. Op lange termijn wil Nederland kennelijk naar de afschaffing van het verdragsrecht binnen de EU en vervanging door woonlandverzekering met premiebetaling aan het woonland: “Voor de positie van verdragsgerechtigden is verder nog van belang dat de Europese Commissie, mede op aandringen van de Nederlandse regering, een onderzoek laat uitvoeren naar de mogelijkheid om de regels voor gepensioneerden die in een ander land wonen dan het land waaruit het pensioen afkomstig is, drastisch te herzien. Van Nederlandse zijde bestaat daarbij een sterke voorkeur om als uitgangspunt te hanteren dat betrokkenen zowel voor wat betreft de zorgaanspraken als voor wat betreft de premiebetaling gaan vallen onder de wetgeving van hun woonland. Dat zou betekenen dat alle thans bij het CVZ ingeschreven verdragsgerechtigden verzekerd worden in hun woonland en de daar geldende premie gaan betalen.” De Nederlandse overheid probeert momenteel in de rechtszaken aangespannen door verdragsgerechtigden in het buitenland, dit juist te voorkomen ! De Centrale Raad van Beroep in Utrecht heeft bovendien recent prejudiciële vragen gesteld aan het EU Hof ! We komen in de volgende edities hier nog uitvoerig op terug.
hits=2= / id=1634=