Sociale verzekering Nederbelgen, lezersvraag werkloosheidsuitkering

In Archief by robert

Ik woon in België en werk in Nederland in loondienst. Vanwege de economische crisis zal ik ontslag krijgen bij mijn huidige werkgever. Uit welk land krijg ik de werkloosheidsuitkering?
Heeft u geen dienstverband meer met een werkgever in Nederland? Dan bent u volledig werkloos. U kunt een werkloosheidsuitkering uit uw woonland België krijgen.

Wat is de hoogte en duur van de Belgische werkloosheidsuitkering?
De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw salaris, de duur van de uitkering en van uw persoonlijke situatie. Als u een partner heeft met inkomen, krijgt u bijvoorbeeld een lagere uitkering.
Werkte u fulltime, dan ligt uw uitkering in het eerste zes maanden van werkloosheid tussen:
– € 988 en € 1.324 bruto per maand (samenwonende met gezinslast)
– € 622 en € 1.324 bruto per maand (samenwonende zonder gezinslast)
– € 830 en € 1.324 bruto per maand (alleenwonende)
Voor een volledig overzicht, kunt u terecht op www.rva.be De uitkering kan tot uiterlijk de pensioengerechtigde leeftijd duren.

Waar vraagt u de uitkering aan?
De uitkering vraagt u aan bij uw Belgische vakbond of, als u niet aangesloten bent, bij het bureau van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen van uw woonplaats. U heeft daarvoor een ontslagbewijs nodig van uw werkgever en het formulier E 301, dat u aanvraagt bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), T. +31 888 98 20 01. Het E 301 vermeldt: de ontslagreden, het laatste loon, de opzegtermijn en de periode die u in Nederland als werknemer werkte.

Waar bent u sociaal verzekerd tijdens uw werkloosheid?
Zolang u de uitkering ontvangt, bent u sociaal verzekerd in België. Maar op uw uitkering worden geen premies ingehouden. Toch bouwt u in België een rustpensioen op. U bent voor ziektekosten verzekerd bij uw Belgische ziekenfonds. Bij arbeidsongeschiktheid krijgt u een Belgische arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Let op! U bent dus niet meer sociaal verzekerd in Nederland. Uw zorgverzekering vervalt en u bouwt geen AOW-pensioen meer op.

Waar moet u belasting betalen over uw uitkering?
U moet belasting betalen in België. De vakbond of Hulpkas houdt de bedrijfsvoorheffing (belasting) in van 10,09% op uw uitkering.

Uit welk land krijg ik een uitkering als mijn werkgever mij gedeeltelijk ontslaat tot het weer beter gaat met het bedrijf?
Houdt u uw dienstverband, maar kunt u niet werken door bijvoorbeeld werktijdverkorting of vorstwerkloosheid? Dan bent u gedeeltelijk werkloos. U krijgt dan de werkloosheidsuitkering uit Nederland.

Kan ik bij volledige werkloosheid ook een uitkering uit Nederland krijgen op basis van het arrest Miethe?
Als u privé en beroepsmatig nauwere banden heeft met Nederland dan met België, dan kunt u ook een werkloosheidsuitkering uit Nederland krijgen. Dit hangt af van UWV, die via een speciale vragenlijst beoordeelt of u voldoet aan de criteria van het Europese arrest Miethe.

Wat is de hoogte en de duur van de Nederlandse werkloosheidsuitkering?
De uitkering is 75% van het dagloon tijdens de eerste twee maanden. Vanaf de derde maand is de uitkering 70% van het dagloon.
Werkte u fulltime en ontving u een brutoloon van € 185,46 per dag of hoger, dan is uw uitkering maximaal:
– € 3.025 bruto per maand (eerste twee maanden)
– € 2.824 bruto per maand (vanaf de derde maand)
De minimale duur van uw uitkering is 3 maanden, de maximale 38 maanden (3 jaar en 2 maanden). Hoe lang u de uitkering precies krijgt, hangt af van uw arbeidsverleden. De uitkering stopt sowieso als u 65 jaar wordt.
Let op! Nadat de uitkering is gestopt, kunt u aansluitend een uitkering uit België krijgen (zie Belgische werkloosheidsuitkering).

Waar vraagt u de Nederlandse uitkering aan?
De uitkering vraagt u aan bij het UWV Werkbedrijf van de vestigingsplaats van uw (voormalige)werkgever. U vindt de kantoren via www.werk.nl.

Waar bent u sociaal verzekerd tijdens uw werkloosheid?
Zolang u de uitkering ontvangt, blijft u sociaal verzekerd en premieplichtig in Nederland. UWV houdt daarom ook premies in op uw uitkering. Zo behoudt u uw zorgverzekering en bouwt u nog steeds AOW-pensioen op. Bij arbeidsongeschiktheid kunt u een Ziektewet- of WIA-arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen van UWV.

Waar moet u belasting betalen over uw uitkering?
U bent belastingplichtig in België. U betaalt deze belasting op aanslag van de Belgische belastingadministratie. In België betaalt u ten opzichte van Nederland meer belasting. Bij een inkomen tot € 7.900 per jaar (de eerste belastingschijf), bedraagt het tarief 25%. In Nederland bedraagt het tarief bij een inkomen tot € 17.878 per jaar (eerste belastingschijf) slechts 2,35%.
Als u in de jaren vóór uw werkloosheid gebruik heeft gemaakt van de hypotheekrenteaftrek in Nederland, moet u over uw uitkering ook belasting betalen in Nederland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van Team GWO van Belastingdienst Maastricht: 0800 024 12 12 (vanuit Nederland) of 0800 90220 (vanuit België, zonder 0031)

Conclusie
De werkloosheidsuitkering komt uit uw woonland. Bij tijdelijke werkloosheid en op basis van het arrest Miethe kunt u de uitkering uit het werkland krijgen. De Nederlandse werkloosheidsuitkering is hoger dan de Belgische werkloosheidsuitkering. Maar de Belgische werkloosheidsuitkering loopt langer door. U bent sociaal verzekerd in het land dat de werkloosheidsuitkering betaalt.
De uitkering heeft ook gevolgen voor belasting. Laat u hier vooraf goed over informeren.
 

hits=3= / id=1640=