Grensarbeiders betalen teveel gemeentebelasting. Vragen aan de Europese Commissie

In Archief by robert

Belgische grensarbeiders – wonen in België en werken in Nederland – betalen teveel gemeentebelasting. Zij betalen zowel de Belgische gemeenten via de gemeentelijke aanslag en de Nederlandse inkomstenbelasting die het Nederlandse gemeentefonds financiert.
Nederlandse grensarbeiders – wonen in Nederland en werken in België – betalen teveel belasting in België, omdat zij als niet-inwoner van een Belgische gemeente toch de Belgische gemeentebelasting moeten betalen.
Duitsland geeft in vergelijkbare gevallen een korting van 8% op de Duitse inkomstenbelasting. Dat is correct want het is regel dat niet twee keer over hetzelfde belasting wordt geheven.
CDA-Europarlementariërs Ria Oomen-Ruijten en Lambert van Nistelrooij vinden dit onterecht en hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan de Europese Commissie. De beide Europarlementariërs willen weten in hoeverre Nederland en België in strijd handelen met de verdragen tegen het betalen van dubbele belastingen en zo ja welke maatregelen de Commissie denkt te ondernemen.

De volgende parlementaire vragen zijn gesteld:
– Inwoners van België die als grensarbeider in Nederland werken, betalen overeenkomstig het Nederlands-Belgisch belastingverdrag in Nederland inkomstenbelasting over hun Nederlands inkomen. Via deze inkomstenbelasting wordt onder andere het Gemeentefonds in Nederland gefinancierd. In België betalen deze grensarbeiders over hun Nederlands inkomen de Belgische gemeentebelasting.
 
– Inwoners van België die als grensarbeider in Duitsland werken betalen overeenkomstig het Duits-Belgisch belastingverdrag in Duitsland inkomstenbelasting over hun Duits inkomen. In België betalen deze grensarbeiders over hun Duits inkomen de Belgische gemeentebelasting. Deze grensarbeiders krijgen echter ter compensatie een belastingvermindering van 8% van de Duitse overheid.

– Inwoners van Nederland die als grensarbeider in België werken, betalen overeenkomstig het Nederlands-Belgisch Belastingsverdrag in België inkomstenbelasting op hun Belgische inkomen. Maar ofschoon deze grensarbeiders niet in België wonen, betalen zij ook een vast percentage aan Belgische gemeentebelasting.

Vraag: Vindt de Commissie dat het geval van de Belgische grensarbeiders die in Nederland werken, strijdig is met art.39 en 293 EU-verdrag ? Is er sprake van ongelijke behandeling tussen de Belgische grensarbeiders die in Duitsland resp. in Nederland werken (art. 12 EU-Verdrag)?

Vraag: Vindt de Commissie dat er in het geval van de Nederlandse grensarbeiders die in België werken en in België gemeentebelasting moeten betalen, sprake is van strijdigheid met art. 12, 39 en 293 EU-Verdrag )?

Vraag: Kan de Commissie de stand geven van de judiciële procedure hierover tegen België?

hits=0= / id=1627=