Ziektekosten en reisverzekeringen buiten Europa

In Archief by robert

“Ik brak mijn been in Florida en de mutualiteit keert niet uit !” Het VNGB informatiecentrum krijgt veel soortgelijke reacties.Gepensionneerde Nederlanders in België krijgen geen vergoeding als zij ziektekosten maken in landen als de Verenigde Staten, Canada, Brazilië enz.

in toepassing van Verordening (EEG) 1408/71 dienen de Nederlandse verdragsgerechtigden, die in België wonen, aan hun Belgische ziekenfonds een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) te vragen.  De EZVK verleent hen het recht op de noodzakelijke medische gedurende een tijdelijk verblijf in een ander land van de EU/EER of Zwitserland.  Deze kosten blijven ten laste van België en worden geacht gedekt te zijn door het forfait dat Nederland aan België betaalt. 
“Na informatie bij het RIZIV blijkt dat iemand die verdragsrechtelijk bij een Belgisch ziekenfonds is aangesloten wettelijk recht heeft op medische zorg in België, alsook gedurende een tijdelijk verblijf in een ander land van de EU/EER en Zwitserland op grond van een EZVK uitgereikt door het Belgische ziekenfonds.”

In België zowel als in Nederland betaalt het ziekenfonds/zorgverzekering (een deel van) de kosten van ziekte of ongeval in landen buiten de EU/EER, bijvoorbeeld ziektekosten tijdens een vakantie. Ziektekosten binnen de EU/EER en de zogenaamde verdragslanden worden sowieso vergoed. In het algemeen spreekt men van een kostenvergoeding die in het thuisland gebruikelijk is. Komt u voor $1.000 per nacht in een ziekenhuis terecht en het forfait in België is € 250 , dan moet u de rest zelf bijbetalen. Tenzij u de reisbijstandverzekering van bijvoorbeeld de Christelijke Mutualiteit heeft, of een andere reisverzekering, die het restant bijpast. Met een aanvullende reisverzekering is:
a. een gepensioneerde Belg in België grotendeels gedekt;
b. een gepensioneerde Nederlander in Nederland grotendeels gedekt;
c. een gepensioneerde Belg in Nederland met een Belgisch pensioen grotendeels gedekt;
d. een gepensioneerde Nederlander in België met een Nederlands pensioen 0% gedekt.

Geen tussenkomst
De Christelijke Mutualiteit waarschuwde leden in een brief op 16 juni 2008: ‘Onlangs wijzigde de Nederlandse Zorgverzekeringswet, waardoor sommige buitenlandse kosten niet meer door Nederland worden terugbetaald. Het CVZ geeft geen terugbetalingen meer in de kosten van geneeskundige zorgen verstrekt in een land buiten de EER en Zwitserland. (red.: EER is Europese Economische Ruimte = EU plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). Er is ook geen tussenkomst mogelijk vanuit België’. Christelijke Mutualiteit meldt dat wanneer er voor de in het buitenland gemaakte ziektekosten geen tussenkomst kan gegeven worden in toepassing van een Belgische of buitenlandse verplichte ziektekostenverzekering, de statuten van de CM-reisbijstand (gratis voor leden) dan een aanvullende tussenkomst uitsluiten.
Let op: sommige (andere) reisverzekeringen zullen wel onder de letter ‘d’ bedoelde personen accepteren, maar het is de vraag of zij uitkeren als bij een grote claim.

(2) België en Nederland behandelen de “verdragsgerechtigden” die in hun land wonen en medische zorgen genieten voor rekening van een andere lidstaat op dezelfde wijze (= zorgen in het woonland en gedurende het tijdelijk verblijf in een andere lidstaat van de EU/EER of Zwitserland).  Zonder evenwel in detail wil ik er wel op wijzen dat verdragsgerechtigden die in Nederland wonen en daar medische zorgen genieten voor rekening van België nog een aantal bijkomende rechten kunnen laten gelden ten laste van Belgische wettelijke ziekteverzekering wanneer zij gedurende een tijdelijk verblijf in een land buiten de EU/EER of Zwitserland dringende medische zorgen nodig hebben.  Een dergelijk recht kunnen Nederlandse verdragsgerechtigden die in België wonen niet laten gelden ten laste van de Nederlandse ziekteverzekering,

Niet wederkerig
De Christelijke Mutualiteit meldt dat op het overleg België-Nederland van maart 2007 de kwestie weer eens werd aangehaald. België stelde de vraag of de door Nederland aangeduide verdragsgerechtigden al dan niet recht hebben op de toepassing van de Nederlandse bilaterale verdragen? CVZ antwoordde dat de verdragsgerechtigden geen aanspraken hebben ten laste van de Nederlandse sociale zekerheid.
In het najaar 2007 werd dezelfde vraag aan CVZ gesteld door het Belgische RIZIV en met hetzelfde antwoord als gevolg. Het RIZIV deelde de Belgische ziekenfondsen mee dat voor de in België wonende buitenlands gepensioneerden niet langer de Belgische, bilaterale verdragen van toepassing zijn. Eveneens werd er een tussenkomst voor een dringende opname in een niet-verdragsland opgeheven !
De Christelijke Mutualiteit benadrukt dat deze instructie niet enkel de Nederlands gepensioneerden betreft maar de hele groep van de in België wonende en met E 121 formulier ingeschreven buitenlands gerechtigden op een pensioen of uitkering. Het betreft dus geen uitsluitingen op basis van nationaliteit noch op basis van het land van verzekering.
België kent wel rechten toekent aan bijvoorbeeld de Belgisch gepensioneerde die in een ander EER-land of CH woont en daarbuiten geneeskundige verzorging geniet. De Belgische bilaterale verdragen kunnen dan eveneens van toepassing zijn. Nederland kent daarentegen de verdragsgerechtigden geen toepassing van haar bilaterale verdragen toe noch enige dekking in een niet-verdragsland.

Antwoord Europese Commissie
Ria Oomen-Ruijten, lid van het Europees Parlement stelt hierover de volgende vraag aan de Europese Commissie: Naar mijn mening hebben Nederlandse verdragsgerechtigden op grond van het arrest Gottardo (C-55/00) – net als rechtsreeks in België verzekerden (eigen onderdanen) – ook aanspraak op spoedeisende verstrekkingen als zij in derde land (niet EU-lidstaat bijv. USA) verblijven waarmee België een bilateraal verdrag heeft afgesloten. Hoe beoordeelt de Commissie deze conclusie?
Het antwoord van de heer Špidla namens de Commissie luidt: In zijn arrest in de zaak Gottardo2 stelt het Hof van Justitie dat, wanneer een lidstaat een bilaterale internationale overeenkomst met een derde land sluit, deze lidstaat overeenkomstig het fundamentele beginsel van gelijke behandeling verplicht is de onderdanen van andere lidstaten die op zijn grondgebied wonen, dezelfde voordelen te verlenen als die welke zijn eigen onderdanen krachtens deze overeenkomst genieten, tenzij hij een objectieve rechtvaardiging voor zijn weigering kan aanvoeren. Bij de uitvoering van de verbintenissen die zij krachtens internationale overeenkomsten zijn aangegaan, moeten de lidstaten, onder voorbehoud van artikel 307 van het EG-Verdrag, de krachtens het Gemeenschapsrecht op hen rustende verplichtingen nakomen. Dit betekent echter niet dat het betreffende derde land verplicht is het Gemeenschapsrecht toe te passen en EU-onderdanen die op het grondgebied van een lidstaat wonen waarmee het derde land een bilaterale overeenkomst heeft, gelijk moet behandelen.

Ontwikkelingen
Dit antwoord van de Commissie zal opnieuw de discussie rond de rechten zoals vermeld in artikel 28 openen. Naar aanleiding van dit antwoord heeft de Christelijke Mutualiteit het RIZIV onmiddellijk om een nieuw standpunt gevraagd. Het VNGB heeft de volgende punten zijn met de Christelijke Mutualiteit (CM) afgesproken.
– CM neemt contact op met het RIZIV om dit dossier toch verder uit te klaren en te proberen een oplossing te vinden voor deze groep van (niet-)verzekerden;
– CM vraagt het RIZIV om contact op te nemen met het CVZ inzake een oplossing;
– CM bekijkt de mogelijkheid van uitbreiding van de dienst reisbijstand voor deze groep van klanten.

Let dus goed op als u op reis gaat buiten de EER en Zwitserland. Informeer bij uw Belgisch ziekenfonds of u voor medische uitgaven in dat land verzekerd bent en voor hoeveel. Informeer daarnaast of het nodig is een particuliere reisverzekering af te sluiten en ga dan bij de reisverzekeringsmaatschappij na of er wel wordt uitgekeerd bij een claim.

Door de redactie bewerkte tekst van het VNGB Informatiecentrum (Verontruste vanuit Nederland Gepensioneerden in België)

hits=3= / id=1597=