Vergelijkend onderzoek nettolonen en werkgeverslasten. Iedereen beter af bij werken in Nederland

In Archief by robert

Grensoverschrijdende arbeid tussen Nederland en België is een veel voorkomend verschijnsel. Dit geldt voor zowel inwoners van België (werkzaam in Nederland) als voor inwoners van Nederland (werkzaam in België). Een vergelijking tussen werken in Nederland en werken in België is echter niet eenvoudig te maken. Bij grensoverschrijdende arbeid krijgt de werknemer op de eerste plaats te maken met een ander belastingsysteem en een ander sociale zekerheidsstelsel. Maar ook kunnen wijzigingen in arbeidsrecht, het pensioenstelsel en de ziektekostenverzekering aan de orde zijn. Bij grensoverschrijdende arbeid zal feitelijk de gehele fiscale en juridische situatie van de werknemer wijzigen.

Vergelijkend onderzoek werknemer
In deze bijdrage wordt een indicatieve vergelijking gemaakt tussen werken in België en werken in Nederland, waarbij wordt aangenomen dat de werknemer zelf in België woonachtig is. Hierbij hebben wij de inhoudingen België (RSZ, bedrijfsvoorheffing en de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid) vergeleken met de inhoudingen in Nederland (loonheffingen en premies werknemersverzekeringen). Voor wat betreft België hebben wij de inhoudingen voor een bediende aangehouden. Verder zijn wij in zowel de Belgische als de Nederlandse berekeningen uitgegaan van een alleenstaande, waarbij geen kinderen of andere personen ten laste zijn. Het bruto inkomen van de werknemer bedraagt zowel in België als in Nederland € 34.992 per jaar. Schematisch kunnen de uitkomsten van de berekeningen als volgt worden weergegeven.

Berekening nettoloon voor werknemer

België Nederland
Brutoloon 34.992,00 34.992,00
Af: RSZ-bijdragen werknemer -4.548,65 –
Af: Premies werknemers-
verzekeringen (werknemer) – -667,44
Af: Bedrijfsvoorheffing -9.366,12 –
Af: Bijzondere bijdrage voor
de sociale zekerheid -291,48 –
Af: Loonheffingen – -10.323,00

Nettoloon 20.785,75 24.001,56

Uit dit voorbeeld blijkt dat bij een brutoloon van € 34.992 de Nederlandse werknemer een financieel voordeel heeft van circa € 3.200 ten opzichte van de Belgische werknemer. Dezelfde berekeningen hebben wij voor een tweetal andere situaties uitgewerkt (voor een gehuwde zonder kinderen en een gehuwde met twee kinderen). De uitkomsten van deze berekeningen wijken niet veel af van de uitkomsten voor een alleenstaande.

Vergelijkend onderzoek werkgever
Het bovenstaande kan ook aantrekkelijk uitwerken voor een werkgever die nu nog in België is gevestigd. Aangezien Nederlandse werknemers per saldo meer nettoloon overhouden bij hetzelfde brutosalaris, is het bij verplaatsing van de activiteiten van de werkgever naar Nederland mogelijk gunstigere arbeidsvoorwaarden aan te kunnen bieden. Bij een zelfde brutosalaris gaat het nettoloon van de werknemer er namelijk op vooruit. Dit kan worden bereikt indien de daadwerkelijke activiteiten naar Nederland worden verplaatst en het salaris op grond van het belastingverdrag tussen Nederland en België in Nederland in de heffing betrokken mag worden. Hierbij moet echter worden gekeken naar de totale personeelskosten voor de werkgever. Een indicatie van de verschillen voor de werkgever in RSZ-bijdragen (België) en premies werknemersverzekeringen (Nederland) hebben wij ook berekend bij een brutoloon van € 34.992. De uitkomsten van deze berekeningen zijn hieronder weergegeven.

Berekening loonkosten voor werkgever

België Nederland
Brutoloon 34.992,00 34.992,00
Bij: RSZ-bijdragen werkgever 11.508,36 –
Bij: Premies werknemers-
verzekeringen (werkgever) – 5.656,44

Totale loonkosten werkgever 46.500,36 40.648,44

Ook tussen de werkgeverslasten bij vestiging in België (RSZ-bijdragen) en vestiging in Nederland (premies werknemersverzekeringen) zijn derhalve aanzienlijke verschillen waar te nemen. Uit het voorbeeld blijkt dat de werkgeverslasten in Nederland behoorlijk lager uitvallen. In totaal bedraagt het verschil in dit voorbeeld bijna € 6.000.

Andere factoren
Het bovenstaande geeft een indicatie van de verschillen voor de werknemer en de werkgever bij een salaris van circa € 35.000. Samenvattend kan gesteld worden dat een werknemer er netto circa € 3.200 op vooruit gaat. Een werkgever heeft bijna € 6.000 minder loonkosten. Voor zowel de werkgever als voor de werknemer blijkt grensoverschrijdende arbeid in Nederland financieel gezien gunstig uit te werken. Wel dienen wij hierbij op te merken dat bij een keuze voor werken in Nederland meerdere factoren een rol kunnen spelen. Zo kennen Nederland en België een ander systeem voor onkostenvergoedingen, zijn er andere financiële consequenties verbonden aan een auto van de zaak, worden er op verschillende wijze pensioenrechten opgebouwd, kunnen er andere rechten gelden bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid etc. Daarnaast dient ook de werkgever bij verplaatsing van de activiteiten naar Nederland met meerdere zaken rekening te houden, aangezien dit niet alleen gevolgen heeft voor de loonkosten, maar ook andere fiscale en juridische aspecten van belang zijn.

hits=1= / id=1606=