Hypotheekrenteaftrek Nederland in 2015

In Archief by robert

Met ingang van 1 januari 2015 komt de mogelijkheid voor buitenlands belastingplichtigen om behandeld te worden als binnenlands (Nederlands) belastingplichtige te vervallen. In plaats hiervan komt er een nieuwe regeling, namelijk een regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen. Deze wijziging kan vergaande gevolgen hebben voor de financiële situatie, met name ten aanzien van de hypotheekrenteaftrek.

Huidige situatie
In de situatie dat u in België woont en inkomsten heeft die in Nederland worden belast, kunt u kiezen om in Nederland behandeld te worden als binnenlands belastingplichtige. Hierdoor kunt u de traditioneel in Nederland bekende aftrekposten, zoals de hypotheekrenteaftrek, de aftrek van lijfrente en/of premies arbeidsongeschiktheidsverzekering benutten. U kunt zelfs het aandeel van uw partner in de hypotheekrenteaftrek benutten.

Dit keuzerecht vervalt en wordt in 2015 vervangen door een nieuwe regeling

Situatie 2015
Kwalificerend buitenlands belastingplichtigen
Vanaf 1 januari 2015 komt de inwoner van België alleen in aanmerking voor de Nederlandse aftrekposten wanneer hij door de Nederlandse belastingdienst wordt gekwalificeerd als zijnde een “kwalificerend buitenlands belastingplichtige”.

Individuele toets
Vereist is dat 90% of meer van het totale wereldinkomen in Nederland belast moet zijn. Het totale wereldinkomen omvat niet alleen het inkomen uit arbeid, maar ook andere inkomsten, dus ook bijvoorbeeld het vermogen in België. Indien slechts één van de partners voldoet aan de 90%-eis, kan alleen deze partner zijn/haar aandeel in de aftrekpost eigen woning claimen.

Overdracht aftrekpost
Indien het gezinsinkomen van u en uw partner gezamenlijk voor 90% of meer in Nederland wordt belast, kan de gehele aftrekpost eigen woning worden behouden.

Hieronder vindt u enkele rekenvoorbeelden waarbij de aftrekpost eigen woning:
1 Wordt gehalveerd
2 Intact blijft
3 Komt te vervallen

1: de aftrekpost eigen woning wordt gehalveerd
Man heeft een Nederlands loon van € 100.000
Vrouw heeft een Belgisch loon van € 20.000
Beiden zijn, elk voor 50%, eigenaar van een Belgische woning
De aftrekpost eigen woning bedraagt € 15.000

De man is een kwalificerend buitenlands belastingplichtige. 90% van zijn inkomen is belast in Nederland. De vrouw is geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Haar inkomen is immers niet voor minimaal 90% in Nederland belast.

Ook samen (het gezinsinkomen) wordt er niet voldaan aan de 90%-eis, zodat alleen de man gekwalificeerd wordt als kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Dit brengt met zich mee dat van de aftrekpost eigen woning 50% (het gedeelte van de vrouw) niet meer voor aftrek in aanmerking komt. In 2014 heeft de man recht op een teruggave van € 7.800 (52% * € 15.000). In 2015 bedraagt de teruggave € 3.900. Effectief betekent dit een jaarlijks nadeel van € 3.900.

2: de aftrekpost eigen woning blijft in stand
De man heeft een Nederlands loon van € 100.000
Vrouw heeft een Belgisch loon van € 8.000
Beiden zijn, elk voor 50%, eigenaar van een Belgische woning
De aftrekpost eigen woning bedraagt € 15.000

De man is een kwalificerend buitenlands belastingplichtige. 90% van zijn inkomen is belast in Nederland. De vrouw is in eerste instantie geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Haar inkomen is immers niet voor minimaal 90% in Nederland belast.

Samen (het gezinsinkomen) voldoen zij wel aan de 90%-eis. Van het totale gezinsinkomen (€ 108.000) is 92,6% (€ 100.000/€ 108.000 * 100%) in Nederland belast. Dit betekent dat zowel de man als de vrouw gekwalificeerd worden als kwalificerend buitenlands belastingplichtige. De teruggave op basis van de aftrekpost eigen woning blijft gehandhaafd op € 7.800 (52% * € 15.000).

3: de aftrekpost eigen woning komt te vervallen
De man heeft een Nederlands loon van € 100.000
Daarnaast is zijn inkomen uit sparen en beleggen € 12.000
De vrouw heeft een Belgisch loon van € 8.000
Beiden zijn, elk voor 50%, eigenaar van een Belgische woning
De aftrekpost eigen woning bedraagt € 15.000.

Zowel de man als de vrouw apart als de man en de vrouw samen voldoen niet meer aan het 90%-vereiste. Hierdoor komt vanaf 2015 de gehele aftrekpost eigen woning te vervallen. Effectief betekent dit een jaarlijks nadeel van € 7.800.

Beoordeling
Uit bovenstaande blijkt dat de situaties zeer divers zijn. De aftrek kan in stand blijven, worden gehalveerd en volledig verdwijnen. U zult moeten bepalen of er mogelijkheden zijn om de hypotheekrenteaftrek geheel dan wel gedeeltelijk te behouden. Eventueel kan hierop worden geanticipeerd, bijvoorbeeld dit door middel van het aanpassen van de eigendom van de woning, het toekennen van salaris, het uitstellen van pensioen, schenking van vermogen etc.

hits=84= / id=3676=