Vereffenen van vennootschappen wordt eenvoudiger…

In Archief by robert

De vereffeningsprocedure is sedert de wet van 2 juni 2006 vrij complex. Om komaf te maken met een aantal misbruiken uit het verleden en in het kader van de schuldeiserbescherming werd de vereffeningsprocedure onder het toezicht van de Rechtbank van Koophandel geplaatst. Tevens werd de opstelling van diverse documenten en verslagen verplicht gesteld. We denken hierbij voornamelijk aan het gemotiveerd ontbindingsvoorstel van het bestuursorgaan, het controleverslag opgesteld door een revisor met betrekking tot de staat van activa en passiva, een bevestiging van de rechtbank inzake de benoeming van de vereffenaar, de voorlegging van een plan van verdeling aan de Rechtbank van Koophandel, enz. …

De wet van 19 maart 2012 tracht deze procedure voor sommige vennootschappen alvast een stuk te vereenvoudigen. Op basis van deze nieuwe en ondertussen reeds gepubliceerde wettekst is het mogelijk een vennootschap in één enkele akte te ontbinden en te vereffenen. Bijgevolg is de tussenkomst van de rechtbank niet meer noodzakelijk. Vanzelfsprekend zijn er aan de toepassing van deze vereenvoudigde regeling enkele voorwaarden verbonden.

Eerst en vooral mag er geen vereffenaar worden aangeduid. Daarnaast is het vereist dat er, conform de staat van activa en passiva bij het verslag van het bestuursorgaan, geen passiva meer in de onderneming aanwezig zijn. Ten slotte dienen alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd te zijn op de algemene vergadering en unaniem te beslissen over de terugname van het resterende actief door de vennoten zelf. Vennootschappen die niet aan voormelde voorwaarden voldoen, moeten nog steeds gebruik maken van de oude, eerder omslachtige vereffeningsprocedure waaraan ook een aantal kleinere wijzigingen aangebracht zijn.
hits=3= / id=2017=