Buitenlandse roerende inkomsten / dubbele belasting

In Archief by robert

Op buitenlandse roerende inkomsten weegt vaak een dubbele belasting. Zowel de buitenlandse bronbelasting als de Belgische roerende voorheffing zijn verschuldigd. Het “forfaitair gedeelte voor die buitenlandse belasting” – FBB of belastingkrediet – waarin de Belgische fiscale wetgeving in het verleden voorzag om de dubbele heffing te verzachten is in de loop van de jaren door de wetgever geschrapt (voor dividenden) of onderworpen aan striktere voorwaarden (voor rente). Wat rest is een dubbele belasting op buitenlandse roerende inkomsten in vergelijking tot de roerende inkomsten uit “Belgische” bron. Door velen wordt dit terecht als onrechtvaardig aangevoeld. Sommigen deden in het verleden beroep op het Europese Hof van Justitie om een aanklacht te formuleren. Tot op vandaag zonder succes.
Inmiddels wordt ook het Grondwettelijk Hof hierover ondervraagd naar aanleiding van een concrete casus. Het gaat om een natuurlijk persoon die rente ontvangt uit Canada en daar bronheffing betaalt. In België heft de belastingdienst extra 15% en weigert ze een belastingkrediet zoals voorzien in het verdrag met Canada. Het kapitaal waarop de rente wordt toegekend wordt immers niet beroepsmatig gebruikt… Dat beroepsgebruik is een bijkomende voorwaarde die door deBelgische wetgever is opgelegd om het belastingkrediet te kunnen verrekenen.
De rechtbank van eerste aanleg in Luik stelt zich de vraag of het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel niet geschonden is omdat het FBB enkel wordt verleend voor kapitalen die beroepsmatig worden gebruikt, waar het belastingverdrag stelt dat de verdragstaten een stelsel van vrijstelling of verrekening moeten organiseren zonder verdere voorwaarden… Afwachten wat het Hof hierover beslist.
hits=2= / id=1660=