Lezersvraag: sociale verzekeringen voor zelfstandige

In Archief by robert

Ik ben net verhuisd naar het mooie Brussel. Ik zou graag een eigen zaak beginnen in België. Maar wanneer ben je eigenlijk een zelfstandige?
Een zelfstandige is iemand die beroepsactiviteiten uitoefent voor steeds wisselende opdrachtgevers en die niet gebonden is aan een arbeidscontract. Anders dan in Nederland kent men in België meerdere sociale verzekeringsstelsels. Het stelsel van sociale verzekeringen voor zelfstandigen is geregeld in “Het sociaal statuut der zelfstandigen”. Wie precies zelfstandigen zijn, is vastgelegd in dit sociaal statuut. De beoordeling van de aard van uw arbeid gebeurt door de sociale verzekeringsfondsen, de hulpkas van het RSVZ of de belastingadministratie.

Wat is de eerste stap die ik moet zetten om als zelfstandige te beginnen?
Als u uw eigen onderneming echt gaat beginnen, gaat u eerst langs bij een ondernemingsloket. Een ondernemingsloket kan u bijvoorbeeld helpen met het kiezen van een rechtsvorm. Ook kunnen ze u vertellen waar u terecht kan voor financiële steun en waar u uw vergunningen aan kan vragen. Een overzicht van verschillende ondernemingsloketten vindt u op de website www.mineco.fgov.be onder het kopje: ondernemen. Daarnaast moet u zich aansluiten bij een sociaalverzekeringsfonds naar keuze.
Als u als zelfstandige gaat beginnen, komen er een hoop dingen op u af. Naast de financiële en boekhoudkundige aspecten moet u de sociale zekerheid ook zeker niet vergeten.

Hoe zit het dan met de sociale zekerheid voor zelfstandigen?
U bent als zelfstandige verzekerd voor:
– geneeskundige verzorging
– gezinsbijslag
– moederschapsuitkering
– pensioen
En in tegenstelling tot Nederland bent u, in België ook wettelijk verzekerd voor:
– faillissement
– arbeidsongeschiktheid

Ziektekostenverzekering
Als zelfstandige bent u verzekerd tegen kleine risico’s (bijvoorbeeld: bezoek aan de huisarts of medicijnen) en grote risico’s (bijvoorbeeld: ziekenhuisopnames en operaties). De ziektekostenverzekering vergoedt niet voor 100% de kosten die u gemaakt heeft. U zult een eigen bijdrage moeten betalen. Dit noemen we het remgeld. De hoogte van het remgeld is afhankelijk van de soort zorg. Om voor de ziektekostenverzekering in aanmerking te komen, dient u aangesloten te zijn bij een ziekenfonds en de bijdragen betaald hebben.

Gezinsbijslagen
Gezinsbijslagen bestaan uit de volgende uitkeringen:
– Kraamgeld: dit is een eenmalige uitkering die u kunt krijgen bij de geboorte van uw kind. De hoogte van het kraamgeld is afhankelijk van de rangorde van het kind. Voor het eerste kind is dit een bedrag van € 1.129,95, voor elk volgend kind is dit € 850,15
– Adoptiepremie: dit is een eenmalige uitkering die u kunt krijgen als u een kind heeft geadopteerd. Dit bedrag is gelijk aan dat van het kraamgeld voor een eerste kind.
– Kinderbijslag: dit is een tegemoetkoming in het onderhoud van uw kind(eren). Het is een maandelijks bedrag. De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van uw kind(eren) en hoeveel kinderen u heeft.
Om na te gaan of u recht heeft op gezinsbijslagen kunt u terecht bij het RSVZ. www.rsvz.be

Moederschapsverzekering
Vrouwelijke zelfstandigen hebben op het einde van hun zwangerschap recht hebben op een vergoede rustperiode ouderschapsverlof. Tijdens deze periode mag er niet gewerkt worden. De periode van moederschap omvat acht weken. De moederschapsuitkering is een vast bedrag per week. Deze wordt in een keer betaald door het ziekenfonds.

Pensioen
Als zelfstandige bouwt u een rustpensioen op. U kunt van uw pensioen gaan genieten als u de leeftijd van 65 jaar hebt bereikt. Bij een beroepsloopbaan van ten minste 35 jaar kunt u eerder met pensioen. Ieder jaar dat u eerder met pensioen wilt gaan, betekent echter wel een vermindering van het pensioenbedrag. De hoogte van het pensioen hangt af van uw inkomen en uw gezinssituatie.
Ook bent u verzekerd voor het nabestaandenpensioen. Mocht u komen te overlijden, dan heeft uw huwelijkspartner (onder voorwaarden) recht op dit pensioen. De hoogte van het overlevingspensioen is gebaseerd op de beroepsloopbaan uw inkomen.

Faillissementverzekering
Als u gaat beginnen als zelfstandige is het geruststellend om te weten dat u verzekerd bent tegen faillissement. Hiervoor moet u wel voldoen aan de voorwaarden. U kunt dan één keer tijdens de loopbaan aanspraak maken op deze verzekering. Deze geeft recht op een maandelijkse uitkering over maximaal zes maanden en maximaal vier kwartalen kinderbijslag en geneeskundige verzorging. U hoeft hier dan geen bijdragen voor te betalen.

Hoeveel moet ik betalen aan sociale bijdragen?
De bijdrage die u moet betalen aan het sociaal verzekeringsfonds hangt af van de hoogte van uw inkomen. Als beginnende zelfstandige betaalt u gedurende drie tot vier jaar “voorlopige bijdragen”. De kosten worden later geregulariseerd, dat wil zeggen in overeenstemming gebracht met de werkelijke beroepsinkomsten. U doet er goed aan om als beginnende zelfstandige een aangepaste bijdrageregeling uit te werken met uw fonds. Zo voorkomt u achteraf hoge kosten.
U kunt bij BBZ terecht voor aanvullende informatie over de sociale zekerheid waar u als zelfstandige mee in aanraking komt. BBZ geeft naast een vergelijkend overzicht voor werknemers ook een vergelijkend overzicht voor zelfstandigen NL – BE uit. Hierin staan bovengenoemde en andere regelingen per land overzichtelijk weergegeven. U kunt de brochure gratis opvragen bij BBZ. Zodra u besloten hebt daadwerkelijk te starten, is het altijd mogelijk een afspraak te maken met BBZ om uw persoonlijke situatie door te lopen.
 

hits=0= / id=1665=