Schenken en besparing van belastingen, deel 2

In Archief by robert

Dat schenken door Nederbelgen bij Nederlandse notariële akte fiscaal zeer aantrekkelijk kan zijn, heb ik u al eerder uit de doeken gedaan. Er bestaan diverse mogelijkheden om dergelijke schenkingen van roerende goederen te doen. In de eerste plaats kan een schenking plaatsvinden van vermogen in volle eigendom. Hetgeen wordt geschonken, bijvoorbeeld een bedrag in contanten, aandelen of een effectenportefeuille, wordt dan volledig eigendom van de begiftigde, degene die de schenking ontvangt. Zo’n schenking is geschikt wanneer de schenker het betreffende deel van zijn vermogen zonder problemen kan missen en wanneer hij dat niet nodig heeft als inkomstenbron. Dergelijke schenkingen van volle eigendom kunnen zonder meer plaatsvinden bij Nederlandse notariële akte.

Soms wil men echter wel een schenking doen met het oog op besparing van Belgische successierechten, maar kan men de inkomsten uit het vermogen niet missen. Om de kool en de geit te sparen kan dan een schenking worden gedaan onder een ‘’last’’ aan de begiftigde. Deze last kan inhouden om bijvoorbeeld jaarlijks de rendementen van hetgeen is geschonken of een deel daarvan of een bedrag in geld uit te betalen aan de schenker. Daarbij wordt dan bepaald dat de begiftigde nooit meer zal hoeven te betalen dan hetgeen hij uit de schenking heeft ontvangen. Degene die de schenking krijgt zal dus niet als gevolg van de opgelegde last behoeven in te teren op zijn eigen vermogen. Vergelijkbaar met de schenking onder een last is een schenking onder voorbehoud van vruchtgebruik voor de schenker. In dat geval behoudt de schenker zich het vruchtgebruik van het geschonken vermogen voor: alleen de zogenoemde blote eigendom gaat over op de begiftigde. Is sprake van een schenking van aandelen, dan zullen de dividendbetalingen gedaan moeten worden aan de schenker als vruchtgebruiker. Aldus is de schenker toch verzekerd van de inkomsten die hij gewend was. Ook het aan de aandelen verbonden stemrecht kan uitgeoefend blijven worden door de schenker als vruchtgebruiker.

Het is deze laatste vorm van schenking bij buitenlandse notariële akte die recentelijk door de Belgische fiscale Administratie negatief is beoordeeld, waardoor het beoogde fiscale voordeel bij overlijden van de vruchtgebruiker niet zou worden gerealiseerd. Er is door Belgische estate planners en hoogleraren zeer kritisch op het standpunt van de Belgische Administratie gereageerd en in het Belgische parlement heeft dit geleid tot vragen aan de Minister. Eind april wordt hierop antwoord verwacht. In mijn volgende bijdrage hoop ik u dan ook weer bij te kunnen praten.

hits=91= / id=3573=