Wonen in België en sociale zekerheid. Kinderbijslag en studiefinanciering

In Archief by robert

Veel Nederlanders wonen in België en werken in Nederland. Verandert er door de verhuizing iets in de sociale zekerheid? Voor welke sociale verzekeringen betalen zij nog premie en hoe hoog zijn de door deze sociale verzekeringen in het leven geroepen uitkeringen?
In de vorige nummers hebben we geschreven over onder andere pensioen en zorg. Dit artikel gaat over de kinderbijslag en de studiefinanciering. Wat zijn de eventuele gevolgen voor deze rechten ná verhuizing naar België? In dit artikel gaat het over de kinderbijslagrechten en de studiefinanciering. Welke rechten zijn er?

Verandert er iets door de verhuizing naar België?
Dat ligt er aan. In Nederland wordt de kinderbijslag geregeld door de Algemene Kinderbijslagwet (AKW), één van de volksverzekeringen. Zolang iemand ingezetene is van Nederland is men sociaal verzekerd en is er in principe recht op kinderbijslag. Zolang de grensarbeider in Nederland werkzaam is blijft iemand eveneens verzekerd voor de AKW en blijft het recht op Nederlandse kinderbijslag bestaan.
In België bestaan er verschillende kinderbijslagregelingen. Zo zijn er kinderbijslagregelingen voor werknemers en zelfstandigen. Over het algemeen is iedereen die in België werkzaam is óf een uitkering ontvangt Belgisch sociaal verzekerd. Er bestaat dan onder andere recht op Belgische kinderbijslag.
Het uitsluitend wonen in België opent vrijwel nooit recht op Belgische kinderbijslag.

Wat gebeurt er als de grensarbeider ook regelmatig in België gaat werken?
In die situatie wordt er in twee landen gewerkt. Dan is er ook zowel in Nederland als België recht op kinderbijslag. Natuurlijk is het niet zo dat dan de kinderbijslag uit beide landen volledig wordt betaald. De EG-regelgeving die dit soort zaken regelt, zegt dan dat de kinderbijslag uit het woonland vóór gaat op de kinderbijslag uit het andere werkland. Wél wordt de kinderbijslag eventueel aangevuld uit het andere land dan het woonland, als die kinderbijslag hoger is dan de kinderbijslag uit het woonland.

Wat zijn de kenmerkende verschillen van de Nederlandse- en Belgische kinderbijslag?
De Nederlandse kinderbijslag wordt per kwartaal betaald en de Belgische kinderbijslag per maand. Over het algemeen is de Belgische kinderbijslag hoger dan de Nederlandse. Indien men in België woont, wordt de Nederlandse kinderbijslag betaald door het kantoor van de Sociale Verzekeringsbank waaronder de vestigingsplaats van de werkgever valt. De Belgische kinderbijslag, voor werknemers, wordt toegekend en betaald door het kinderbijslagfonds, waarbij de Belgische werkgever aangesloten is. Is men zelfstandige in België, dan moet men zich aansluiten bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen. Deze kas regelt de sociale zekerheid voor een zelfstandige en betaalt dus ook de kinderbijslag.

Tot wanneer is er voor de kinderen recht op kinderbijslag?
In Nederland is er in principe recht op kinderbijslag tot en met het kwartaal waarin het kind 18 jaar wordt. In België is er tot en met 24 jaar recht op kinderbijslag. Vanaf de 18-jarige leeftijd hebben de meeste studerende kinderen recht op Nederlandse studiefinanciering.
Let op: indien mensen in België wonen én een of meer kinderen worden 18 jaar ontstaat er recht op Belgische kinderbijslag. Oók al werkt géén van de ouders in België. Dit is natuurlijk een vrij gunstige situatie; immers deze kinderen ontvangen in vele gevallen ook Nederlandse studiefinanciering. Indien beide ouders in Nederland werkzaam zijn moet de Belgische kinderbijslag, voor kinderen ouder dan 18, aangevraagd worden bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) te Brussel. Indien een van de ouders in België werkzaam is en de andere ouder in Nederland is er een voorrangsrecht op Belgische kinderbijslag én mogelijk recht op Nederlandse studiefinanciering.

Welke instantie voert de studiefinanciering uit?
De studiefinanciering wordt in Nederland uitgevoerd door de Informatie Beheergroep te Groningen. 0031 (0)50-5997755. De aanvraagformulieren voor onder andere de studiefinanciering zijn ook te downloaden van de web-site van de IB-groep: www.ib-groep.nl

Meer informatie?
Bureau voor Belgische Zaken geeft onder andere de brochure “Vergelijkend overzicht 2008”- werknemers- uit. Heel handig als u meer wilt weten over de verschillen of overeenkomsten tussen bijvoorbeeld de Belgische- en Nederlandse kinderbijslagregelingen en andere regelingen. Ook kunt u bij het Bureau cijferbijlagen opvragen met de actuele kinderbijslagbedragen.

hits=1151= / id=1601=