Het regeerakkoord Michel 1: daar is de doorkijkbelasting weer!

In Archief by robert

Op 7 oktober 2014 zijn de onderhandelaars (CD&V, MR, N-VA en Open VLD) erin geslaagd om een regeerakkoord te sluiten. Voorlopig is enkel de tekst van het regeerakkoord bekend, waarin slechts de krachtlijnen worden omschreven. Wij kunnen u alvast informeren over de krijtlijnen van de maatregelen die relevant zijn voor vermogende particulieren. In de loop van de volgende weken of maanden zullen uiteraard meer details bekend worden.

Welke nieuwe belastingen haalden het niet?

Op de onderhandelingstafel lagen een aantal gevreesde maatregelen, zoals de invoering van een vermogenswinstbelasting (een soort van aanmerkelijk belangheffing), een belasting op speculatie en ook een nieuwe verhoging van de roerende voorheffing (van 25 naar 27%). Deze maatregelen haalden het niet.

Tax shift? In het regeerakkoord staat dat men de inkomsten voornamelijk wil halen uit besparingen op het overheidsapparaat, maar er zou ook sprake zijn van heuse ‘tax shift’. De bedoeling van deze tax shift is een verschuiving van de belastingdruk op arbeid naar andere belastbare materies. Dit resulteert o.m. in de invoering van een bijkomende kostenaftrek voor personen die niet hun werkelijke beroepskosten bewijzen, maar gebruik maken van het zgn. forfait voor beroepskosten. Zij zullen jaarlijks ca. 250 EUR minder belastingen moeten betalen. De maatregel komt wellicht enkel ten goede aan werknemers.

Afschaffing van enkele pestbelastingen?

De aanslag geheime commissielonen (van 309%) zou drastisch hervormd worden en zou worden vervangen door een administratieve boete bij het niet of niet tijdig opstellen van fiches. Als de identiteit van de genieter verborgen blijft, kan er nog een aanslag van 100% opgelegd (of 50% als een Belgische vennootschap genieter is.

Eén van de meest bekritiseerde maatregelen van de vorige regering was de het optrekken van de belasting op liquidatieboni van 10% naar 25%. Deze tariefverhoging blijft behouden, maar de tijdelijke overgangsmaatregel die was voorzien om die belastingverhoging te begeleiden krijgt nu een permanent karakter. Tegen betaling van een heffing van 10% zouden vennootschappen jaarlijks de mogelijkheid hebben om (een gedeelte) van hun belaste winst of belaste reserves over te dragen naar een onbeschikbare balanspost. Er zal geen bijkomende belasting verschuldigd zijn indien de balanspost onbeschikbaar blijft tot aan de vereffening van de vennootschap. Als er toch wordt uitgekeerd binnen de 5 jaar na het reserveren, dan is een bijkomende roerende voorheffing van 15% verschuldigd. Na 5 jaar is bijkomend 5% verschuldigd.

Dat alles zou natuurlijk niet mogelijk zijn zonder enkel nieuwe belastingen of belastingverhogingen. Waar worden dan de nieuwe inkomsten gehaald? Men grijpt daarvoor terug naar enkele maatregelen uit de oude doos.

Doorkijkbelasting

De vorige regering voerde al een meldplicht in (in de aangifte personenbelasting) ingeval van betrokkenheid bij buitenlandse levensverzekeringen en private vermogensstructuren (zoals trust, private stichtingen en vennootschappen gevestigd in belastingparadijzen). De invoering van een effectieve doorkijkbelasting voor de inkomsten van de geviseerde structuren stond toen ook op het programma, maar kwam er uiteindelijk toch niet.

De nieuwe regering gaat verder waar vorige heeft afgehaakt en kondigt nu toch de invoering aan van een “doorkijkbelasting”. Details zijn nog niet bekend, maar het is niet uitgesloten dat door de nieuwe regering wordt voortgewerkt op de oude ontwerpteksten. Daarin werd een eigendomsfictie voorzien. Natuurlijke personen die middelen hebben overdragen aan een geviseerde structuur zouden dus bij voortduur belastbaar zijn op de inkomsten van de overgedragen middelen.

In de mate dat de geviseerde structuur zou overgaan tot uitkeringen aan ‘derden begunstigden’ zouden deze uitkeringen worden belast aan een tarief van 25%. De ontwerpteksten voorzagen ook een ontsnappingsroute als de belastingplichtige kon aantonen dat de geviseerde rechtspersoon (effectief) minimaal 10% belastingen betaalt (in binnen- of buitenland). Daarnaast zouden uitkeringen niet belast worden in de mate dat de derde genieter aantoont dat de omvang ervan overeenstemt met het oorspronkelijk ingebrachte kapitaal. De 25%-belasting in hoofde van de derde begunstigde zou evenmin van toepassing zijn indien de sommen en voordelen werkelijk belast zijn in hoofde van een oprichter in België of in het buitenland op basis van gelijkaardige wetgeving m.b.t. juridische constructies.

Het blijft echter afwachten hoe de nieuwe doorkijkbelasting concreet vorm zal krijgen. Wijzigingen aan de oorspronkelijke plannen zijn niet uitgesloten.

Overige maatregelen

Plastische chirurgie zal niet langer worden vrijgesteld van btw (met uitzondering van therapeutische behandelingen), maar onderworpen worden aan een tarief van 21%. Het verlaagde BTW tarief van 6% voor renovatie-, herstellings- en onderhoudswerken zal pas van toepassing worden voor particuliere woningen na een periode van 10 jaar (in plaats van de huidige 5 jaar). De accijnzen op diesel en tabak zullen stijgen. De accijnzen op koffie, wijn, sterke dranken en energie zullen jaarlijks automatisch geïndexeerd worden, bier uitgezonderd. De in 2012 ingevoerde tijdelijke verhoging van de beurstaksen wordt permanent, de tarieven zullen worden verder verhoogd vanaf 1 januari 2015. De strijd tegen de fiscale en sociale fraude zal onverminderd worden verdergezet.

Hervorming van het familierecht en het familiaal vermogensrecht

De vorige regering wilde werk maken van een grondige hervorming van het familiaal vermogensrecht, maar slaagde daar slechts gedeeltelijk in. De nieuwe regering neemt die draad weer op en kondigt onder meer het volgende aan:
• Werk te zullen maken van de modernisering van het familierecht, rekening houdend met maatschappelijke ontwikkelingen en de nieuwe samenlevingsvormen.
• Het huwelijksvermogensrecht en erfrecht zouden worden hervormd, rekening houdend met de maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe samenlevingsvormen. Er zou méér keuzevrijheid zijn om te bepalen aan wie zijn of haar erfenis toekomt, waarbij een evenwicht zal worden gevonden tussen respect voor de familiale solidariteit en de beschikkingsvrijheid van het individu. De mogelijkheid tot het verhogen van het beschikbaar gedeelte van de nalatenschap (en dus tot verkleinen van de erfrechtelijke reserve – te vergelijken met de Nederlandse legitieme portie) zal onderzocht worden.
• Er zou ook een duidelijk kader komen inzake de patrimoniale rechten en plichten van wettelijk en feitelijk samenwonenden.
• Ouders van zorgenkinderen zouden meer mogelijkheden moeten krijgen om patrimoniale regelingen op maat van hun kind uit te werken.
• Voor kinderen in co-ouderschap zal de regering onderzoeken op welke manier deze kunnen worden opgenomen in een tweede verblijfsregister.
• De regering zou het afstammingsrecht moderniseren.

hits=102= / id=3712=