Aftrek RSVZ-premies een aandachtspunt voor ondernemers/ natuurlijke personen

In Archief by robert

Ondernemers zijn veelal op zichzelf, aangewezen als zij het inkomen wensen te verzekeren bij arbeidsongeschiktheid. De in België wonende ondernemer die winst geniet uit de Nederlandse onderneming is onderworpen aan het Nederlandse belastingstelsel. België en Nederland hebben dat zo in het belastingverdrag afgesproken. De winst uit een Belgische onderneming is in België belast. Om te bepalen waar men sociaal verzekerd is, gelden andere regels. In het land waar men als ondernemer werkzaam is, is men in beginsel sociaal verzekerd, tenzij men in beide landen (woonland en een ander werkland) werkzaam is als ondernemer. Men heeft als ondernemer dan in beide landen de status van zelfstandige. In dat geval is het woonland (stel België) het land waar men sociaal is verzekerd, indien men 25% of meer werkzaam is in het woonland België of het middelpunt van de onderneming aldaar is gevestigd.

Waar sociaal verzekerd?
Een Belgische ondernemer die in Nederland werkzaam is, wordt aldus belast in Nederland voor zijn winst uit die Nederlandse onderneming. Als die ondernemer zowel in Nederland als in België als zelfstandige werkzaam is, dan is deze ondernemer enkel in België sociaal verzekerd. Dientengevolge zijn in België RSVZ-premies (Rijksinstituut sociale verzekeringen der zelfstandigen) verschuldigd. Deze premies is de ondernemer ook verschuldigd over de in Nederland behaalde winst. Maar hoe zit het met de fiscale behandeling in Nederland van de RSVZ-premies die betrekking hebben op de in Nederland behaalde winst? De Nederlandse winst wordt belast in Nederland, maar in België zijn over die winst wel premies RSVZ verschuldigd.

Werknemer
Voor werknemers in loondienst is wel het een en ander geregeld. Op grond van een besluit van de Nederlandse staatssecretaris van Financiën mogen de in België betaalde RSZ-premies (premies voor de Rijksdienst voor sociale zekerheid), zijnde 13,07% over het inkomen, die werknemers/niet-zelfstandigen betalen, in mindering op het in Nederland belaste loon worden gebracht. Deze aftrek is gebaseerd op het feit dat op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 aanspraken (ook die zijn gebaseerd op de Belgische sociale zekerheid) in beginsel tot het belastbaar loon dienen te worden gerekend. Als deze aanspraken naar aard en strekking overeenkomen met aanspraken zoals bedoeld in de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving, zijn de werkgeverspremies niet belast en de werknemerspremies aftrekbaar. In het hiervoor genoemde besluit is goedgekeurd dat van de werknemersbijdrage in de RSZ-premies 5,72% in Nederland (dus ten laste van het Nederlandse inkomen) aftrekbaar is van het Nederlandse loon.

Gedeeltelijke aftrek
De vraag is nu of dat ook voor de RSVZ-premies kan gelden. De ondernemer is nu eenmaal geen werknemer waardoor er op grond van de jurisprudentie geen beroep op het gelijkheidsbeginsel kan worden gedaan. Tot nu werd aangenomen dat dit niet het geval was, maar op basis van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 lijkt het uitsluiten van de aftrek echter onterecht. Voor ondernemers geldt de winstsfeer en dus behoren alle kosten en baten uit hoofde van de onderneming tot het te belasten resultaat. Op grond van de hoofdregel in de winstsfeer zouden vervolgens de RSVZ-premies fiscaal in mindering op de winst kunnen worden gebracht, tenzij dit wettelijk is uitgesloten. Deze wettelijke uitsluiting is voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet) geregeld, alsmede voor de premies volksverzekeringen (Algemene Nabestaanden Wet, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en Algemene Ouderdomswet). Dit heeft tot gevolg dat het deel van de RSVZ-premies dat naar aard en strekking overeenkomt met de Zvw en de volksverzekeringen fiscaal niet in mindering op de winst mogen worden gebracht.

Daar voor ondernemers de winstsfeer (totaalwinst) van toepassing is en de Nederlandse Wet op de inkomstenbelasting 2001 de aftrek van de RSVZ-premies (voor zover die zien op een inkomensverzekering bij arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid) niet lijkt uit te sluiten, zou de deur dus openstaan voor de gedeeltelijke aftrek van RSVZ-premies. Vooralsnog is mijns inziens sprake van een pleitbaar standpunt en dus het overwegen waard. Wel zou een en ander een discussie kunnen opleveren met de betreffende inspecteur.
hits=1= / id=1699=