Exit ‘Recht op wonen in eigen streek’

In Archief by robert

Op 7 november 2013 vernietigde het Grondwettelijk Hof de regeling inzake het recht op wonen in eigen streek (hierna: “RWIES”). Het RWIES werd tot voor kort in 69 Vlaamse steden en gemeenten toegepast. Het RWIES hield in dat gronden en gebouwen gelegen in die plaatsen enkel konden worden verkocht, verhuurd voor meer dan negen jaar of bezwaard met een recht van opstal of erfpacht aan personen die een voldoende band met die gemeente of stad hadden. Deze band werd door een provinciale beoordelingscommissie beoordeeld.
Het Grondwettelijk Hof kwam tot de vernietiging van het RWIES omdat de regeling verschillende fundamentele Europese rechten zou inperken.

In eerste instantie zou het RWIES volgens het Grondwettelijk Hof de vrije vestiging belemmeren. Indien de provinciale beoordelingscommissie immers tot het besluit kwam dat je niet beschikte over een voldoende band met de stad of gemeente, zou het volwaardig kunnen uitoefenen van alle rechten immers uitgesloten zijn. Daarnaast zou ook het recht op vrije dienstverlening volgens het Grondwettelijk Hof worden gefnuikt. Vastgoedondernemingen kunnen hun diensten dankzij het RWIES immers niet aan iedereen aanbieden. Het RWIES zou ten slotte ook het investeren in onroerend goed gelegen in deze 69 Vlaamse steden en gemeenten ontmoedigen. Dat betekent volgens het Grondwettelijk Hof dat het RWIES het vrij verkeer van kapitaal schendt.

De vraag is of en zo ja, in welke omstandigheden dergelijke maatregel strijdig mag zijn met Europese regelgeving. De Vlaamse regering betoogde immers dat het RWIES mede in het leven geroepen was om sociaal zwakkere groepen te beschermen. Een maatregel mag Europese vrijheden inperken indien deze maatregel een algemeen belang nastreeft, geschikt is om zijn doel te verwezenlijken en niet verder gaat dan noodzakelijk om dat doel te bereiken.

Het Grondwettelijk hof was van oordeel dat het doel van het RWIES lovenswaardig is, maar dat het geen geschikte manier is om het doel te bereiken. Specifieke, beschermende tegemoetkomingen zijn volgens het Hof dan ook veel beter geplaatst om dat doel te bereiken.

hits=277= / id=3495=