Renneberg: de uitslag

In Archief by robert

In augustus schreven wij in dit magazine over de lopende procedure bij het Europese Hof van Justitie zaak-Renneberg. Op 16 oktober 2008 heeft het Europese Hof uitspraak gedaan in deze zaak.

Aftrek van hypotheekrente
In deze zaak ging het om de in België woonachtige heer Renneberg, die in Nederland werkte. Deze inwoner van België wilde vervolgens zijn hypotheekrente in Nederland in aftrek brengen. De Nederlandse Belastingdienst weigerde deze aftrek te verlenen. Inwoners van Nederland hadden echter wel recht op deze aftrek. Het Hof van Justitie heeft op 16 oktober 2008 geoordeeld dat dit onderscheid in Nederland tussen niet-inwoners (zoals de heer Renneberg) en inwoners op grond van het Europese recht niet is toegestaan. Ook aan een niet-inwoner moet aftrek van hypotheekrente worden toegestaan, mits deze niet-inwoner (nagenoeg) uitsluitend in Nederland werkt en hij geen inkomsten van betekenis heeft in zijn woonstaat.

Fiscale voordeel inleveren
In het artikel van augustus hebben wij de sanctieregeling (ook wel terugploegregeling genoemd) en de inhaalregeling toegelicht die bij toepassing van de keuzeregeling voor de fictieve binnenlandse belastingplicht aan de orde kunnen zijn. Met behulp van de keuzeregeling hebben inwoners van België vanaf 2001 de mogelijkheid om (onder meer) de betaalde hypotheekrente in verband met de in België gelegen woning in mindering te brengen op het in Nederland belastbare inkomen. De sanctieregeling en de inhaalregeling kunnen er echter voor zorgen dat het fiscale voordeel van de keuzeregeling op enig moment weer moet worden terugbetaald. In het artikel van augustus hebben wij deze nadelen van de keuzeregeling verder toegelicht.

Keuzeregeling niet meer nodig
Hoewel de zaak-Renneberg zich nog onder het oude inkomstenbelastingsysteem (de Wet Inkomstenbelasting 1964) afspeelde, zou het arrest ook wel eens gevolgen kunnen hebben voor de huidige Wet Inkomstenbelasting 2001. Wij hebben in het artikel beschreven dat dit met name gevolgen kan hebben voor de hiervoor genoemde nadelen van de keuzeregeling. Op grond van het arrest lijkt er voor een niet-inwoner (zoals een inwoner van België) namelijk ook zonder de keuzeregeling recht te bestaan op hypotheekrenteaftrek in Nederland, mits deze niet-inwoner (nagenoeg) zijn gehele inkomen in Nederland verdient. In dat geval kan de Nederlandse belastingdienst de sanctie- en inhaalregeling niet langer inroepen, omdat het voor de aftrek van hypotheekrenteaftrek niet langer nodig is een beroep te doen op de keuzeregeling. Ook zonder de keuzeregeling bestaat er namelijk recht op hypotheekrenteaftrek.

Wordt vervolgd
Aangezien het arrest van zeer recente datum is, zijn er nog geen verdere reacties van bijvoorbeeld de Nederlandse wetgever bekend. Verder zal de Nederlandse Hoge Raad in deze zaak nog uitspraak doen. De exacte gevolgen van het arrest zijn op dit moment dan ook nog niet bekend.
Van belang op te merken is dat recentelijk in een andere zaak door de Hoge Raad opnieuw vragen zijn gesteld aan het Hof van Justitie EG, echter in deze zaak hebben de vragen specifiek betrekking op de huidige keuzeregeling. In deze zaak betreft het een ondernemer uit Duitsland, waarbij een gedeelte van de onderneming in Nederland wordt uitgeoefend. In deze zaak heeft de Hoge Raad verzocht antwoord te geven op de vraag of Nederland met de keuzeregeling heeft voldaan aan haar EU-rechtelijke verplichtingen om niet-inwoners niet nadeliger te behandelen dan in vergelijkbare omstandigheden verkerende inwoners. Het antwoord van het Hof van Justitie EG zullen we nog moeten afwachten, evenals de gevolgen voor de huidige keuzeregeling.

hits=1= / id=1607=