Voordelen alle aard personenwagens: een straatje zonder einde

In Archief by robert

Omtrent de voordelen van alle aard inzake een ter beschikking gesteld voertuig, is sedert de nieuwe regering Di Rupo I al heel wat te doen geweest! Er kan op zijn minst gesteld worden dat de vernieuwde berekening van het belastbaar voordeel veel stof heeft doen opwaaien. Bovendien zorgde het nieuwe systeem voor een zondvloed aan onduidelijkheden. Tal van aanpassingen werden reeds aangebracht aan een regeling die nog niet eens werkelijk op poten stond, zodat vele belastingplichtigen onderweg de pedalen verloren zijn. Gelukkig gaf de fiscale administratie in april een klaar en duidelijk antwoord op enkele frequente vragen. Of daarmee alle vragen of onduidelijkheden de wereld uit zijn, kan betwijfeld worden.

De ouderdomscoëfficiënt
Een eerste punt is vast en zeker de toepassing van de ouderdomscoëfficiënt. De cataloguswaarde mag, zoals u ondertussen al wel weet, verminderd worden met 6% per jaar vanaf de eerste inschrijving van de wagen. Anderzijds kan u slechts gebruik maken van deze vermindering ten belope van maximaal 30%. Maar hoe verloopt dit in de praktijk? Belangrijk om weten is dat de ouderdomscoëfficiënt wordt berekend op een dag tot dag basis. We geven u alvast een kort voorbeeld.
Stel: uw wagen heeft een cataloguswaarde van 40.000 euro en is voor het eerst ingeschreven op 21 juni 2011. Het CO2-percentage bedraagt 7 percent. In dit geval ziet het voordeel alle aard voor het jaar 2012 er als volgt uit:
Voor 1 januari tot 31 mei 2012: 40.000 euro x 152/366 x 6/7 x 7% = 996,72 euro;
Voor 1 juni tot 31 december 2012: 40.000 euro x 94% x 214/366 x 6/7 x 7% = 1.319,08 euro.

Wordt de CO2-uitstoot van het inschrijvingsbewijs in rekening gebracht of deze van het gelijkvormigheidsattest? Om het CO2-uitstootgehalte van het betrokken voertuig te kennen, moet men zich beroepen op de gegevens ter beschikking van de dienst voor inschrijvingen van de voertuigen (DIV). Hoewel deze informatie normalerwijze eveneens is vermeld op het gelijkvormigheidsattest, is enkel en alleen het inschrijvingsbewijs van DIV bepalend.
Indien noch op het inschrijvingsbewijs, noch op het gelijkvormigheidsattest een CO2-uitstoot is weergegeven, berekent de administratie het voordeel aan de hand van standaard CO2-uitstootgehaltes. Deze bedragen 195g/km voor dieselmotoren en 205g/km op benzine-, LPG- of aardgasmotoren.
Let wel, indien uw inschrijvingsbewijs geen CO2-uitstoot vermeldt, kan u nog steeds contact opnemen met de DIV om deze alsnog aan het document toe te voegen. Dit laatste is natuurlijk enkel en alleen interessant wanneer de referentie CO2-uitstootgehaltes hoger liggen dan de werkelijke uitstoot van uw wagen.

Zijn bijdrage in brandstofkosten aftrekbaar?
Vanaf 2012 heeft de administratie haar standpunt inzake brandstofkosten volledig gewijzigd. Wanneer een werknemer of bedrijfsleider een wagen ter beschikking wordt gesteld zonder tankkaart, betaalt hij in principe zelf de brandstofkosten. Tot en met vorig jaar konden deze uitgaven in mindering gebracht worden van het voordeel.
Met ingang van de nieuwe regeling zijn deze kosten volgens de administratie vreemd genoeg niet meer aftrekbaar van het voordeel alle aard. Op deze manier zal het belastbaar voordeel steeds even hoog zijn, ondanks het feit of aan de werknemer of bedrijfsleider in kwestie al dan niet ook een tankkaart wordt toegekend. Het antwoord op de vraag of hier enigszins sprake is van discriminatie is ons dan ook duidelijk…

Zelf betaalde opties
Normalerwijze laat de administratie toe dat het belastbaar voordeel, indien het niet kosteloos wordt toegekend, verminderd wordt met de eigen bijdragen van de genieter. Omdat het in de wet staat, is het dan ook nagenoeg onmogelijk voor de fiscus om hiervan af te wijken. En toch heeft de administratie klaarblijkelijk een achterpoortje gevonden…
Zelf betaalde opties worden nu nog enkel aanvaard op voorwaarde dat deze bijdragen tot de samenstelling van de cataloguswaarde. Volgende opties worden alvast niet in rekening gebracht: een trekhaak of fietsendrager, winterbanden, kosten van de carwarsh, verzekeringspremies,…

Aankoop in onverdeeldheid
Betaalt u privé een deel van uw wagen? Dan zult u slechts op het overige gedeelte van de cataloguswaarde belast worden. Indien u 10% en uw onderneming 90% van de aanschafwaarde financiert, wordt er voor de bepaling van het belastbaar voordeel slechts 90% van de cataloguswaarde in aanmerking genomen.
Welke invloed hebben vakantiedagen, afwezigheid wegens ziekte, enz…?
De forfaitaire berekeningswijze van het voordeel alle aard staat volledig los van het werkelijke gebruik van de bedrijfswagen. Bijgevolg is het niet toegelaten om het voordeel pro rata te verminderen met het aantal vakantiedagen, ziektedagen, recuperatiedagen, enzovoort.
In geval van langdurige afwezigheid wegens ziekte bestaat de mogelijkheid dat u voor deze periode niet op het forfaitaire voordeel wordt belast. De voorwaarde is hier wel dat de overeenkomst met uw werkgever/vennootschap een clausule bevat die de verplichte inlevering van het voertuig vereist.

De cataloguswaarde
Een laatste maar zeker niet het onbelangrijkste punt betreft de bepaling van de cataloguswaarde. Al maanden wordt er gediscussieerd over de basis waarop deze nu uiteindelijk zal worden berekend. Reeds verschillende malen werd de definitie van de cataloguswaarde aangepast om discriminatie te voorkomen. De huidige definitie is als volgt: “de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno”.
Ongeveer een half jaar na de lancering van de nieuwe berekeningsformule heeft de federale overheid dan toch beslist een databank aan te kopen. Een herberekening van het voordeel door de bedrijven, fiscale adviseurs en de sociale secretariaten lijkt dan ook onvermijdelijk.

Conclusie
De fiscale regeling inzake autofiscaliteit is er zeker en vast niet eenvoudiger op geworden en kampt nog steeds met enkele praktische problemen. Aan de hand van de antwoorden vanwege de fiscus op een aantal ‘frequently asked questions’ worden heel wat zaken uiteindelijk toch uitgeklaard. Anderzijds blijven er nog vele vragen onbeantwoord… Hoogstwaarschijnlijk wordt de praktische invulling van het nieuwe systeem pas duidelijk wanneer de nieuwe regeling ook werkelijk moet worden toegepast in de belastingaangifte. Voor minder courante autotypes of uit het buitenland ingevoerde voertuigen zal de databank soelaas moeten bieden…

hits=7= / id=2018=