De nieuwe Vlaamse Omzendbrief ‘fiscaal misbruik’ voor registratie- en erfbelasting (Bis)

In Archief by robert

In de editie van februari 2015 van deze rubriek kwam de Omzendbrief van 23 december 2014 betreffende de antimisbruikbepaling voor registratie- en erfbelasting aan bod. Deze Omzendbrief kreeg onmiddellijk veel kritiek uit de rechtsleer omdat zij rechtsonzekerheid zou creëren. In de Omzendbrief werd namelijk geen zogenaamde ‘witte lijst’ met veilige transacties opgenomen en werd er evenmin uitdrukkelijk meegedeeld dat de testamentaire technieken niet onder de toepassing van de antimisbruikbepaling vallen.

De Minister heeft met veel belangstelling kennis genomen van de in de rechtsleer geuite, constructieve, kritiek. De Minister had ook al aangekondigd dat er een nieuwe omzendbrief zou komen met herneming van de witte lijst en de bevestiging dat de testamentaire technieken niet worden geviseerd.

De nieuwe Omzendbrief 2015/1 van 16 februari 2015 betreffende de antimisbruikbepaling voor registratie- en erfbelasting werd gepubliceerd op 25 maart 2015 in het Belgisch Staatsblad. De Omzendbrief 2015/1 vervangt vanaf 1 januari 2015 de ‘oude’ Omzendbrief 2014/2 van 23 december 2014 en verduidelijkt de toepassing van de antimisbruikbepaling in het kader van de registratie- en erfbelasting in het Vlaamse Gewest.

Vooreerst bevestigt de Omzendbrief van 16 februari 2015 dat testamentaire bepalingen niet onder de toepassing vallen van de antimisbruikbepaling. Daarnaast herneemt de Omzendbrief de zogenaamde ‘witte lijst’ uit de federale Circulaire 5/2013 van 10 april 2013. De witte lijst bevat de rechtshandelingen die, voor zover ze geen deel uitmaken van een gecombineerde constructie, op zichzelf niet als fiscaal misbruik worden beschouwd:

1) schenking door middel van een handgift of een bankgift;
2) schenking bij een akte verleden voor een notaris in het buitenland;
3) gefaseerde schenking van onroerende goederen met tussenperiode van meer dan drie jaar;
4) schenking onder last;
5) schenking onder ontbindende voorwaarde;
6) schenking door grootouders aan kind(eren) en/of kleinkind(eren);
7) schenking met voorbehoud van vruchtgebruik of ander levenslang recht;
8) schenking waarop het verlaagd tarief van de schenkbelasting van toepassing is;
9) schenking die een in de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 voorziene vrijstelling van schenkbelasting geniet;
10) tontine- en aanwasclausules.

Tot slot herneemt de Omzendbrief ook de ‘zwarte lijst’ van rechtshandelingen die als fiscaal misbruik beschouwd worden, tenzij de belastingplichtige bewijst dat de keuze voor de rechtshandeling verantwoord is door andere dan fiscale motieven. Voor de bespreking van de ‘zwarte lijst’ verwijzen wij naar deze rubriek in de editie van februari 2015. Met deze nieuwe Omzendbrief brengt de Minister de gevraagde duidelijkheid omtrent de toepassing van de antimisbruikbepaling in de registratie- en erfbelasting.

hits=23= / id=3863=