Aftrek van RSVZ-premies in Nederland, Hoge Raad 10 april 2015

In Archief by robert

De vraag in deze zaak is of het mogelijk is om Belgische premies RSVZ af te trekken van Nederlandse winst uit onderneming.
De belastingplichtige woont in België. Hij is een vennoot in een Nederlandse vennootschap onder firma (vof). Hij wordt voor zijn winstaandeel in Nederland belast in box 1. Hij verricht zijn activiteiten zowel in Nederland als in België.
Deze vennoot was niet premieplichtig in Nederland, maar in België. In België wordt hij voor de sociale zekerheid gezien als een zelfstandige en dient hij premies RSVZ af te dragen. Hij wil deze betaalde premies vervolgens aftrekken van zijn in Nederland belastbare winst.

De RSVZ-premie dient om een aantal (sociale) verzekeringen te dekken, namelijk kinderbijslag, geneeskundige verzorging, ziekte en invaliditeit, pensioenen en tenslotte overige.
Vervolgens is van belang dat de Nederlandse Staatsecretaris in het verleden in een Besluit heeft aangegeven dat de RSVZ-premies voor bestuurders van vennootschappen (die in België ook onder het statuut voor zelfstandigen vallen) in voorkomend geval van het (Nederlandse) loon mogen worden afgetrokken. Daarbij is niet de hele premie aftrekbaar, alleen het deel dat ziet op de bijdragen voor pensioenen.

De belastingplichtige doet een beroep op dat Besluit en stelt dat dit Besluit niet alleen moet gelden voor bestuurders van vennootschappen, maar ook voor ondernemers. Ook voor hem moet het deel van de premie dat ziet op bijdragen voor pensioenen (45% van de premie in dat jaar) aftrekbaar zijn.
De Hoge Raad geeft de belastingplichtige in beginsel gelijk. In het Besluit heeft de Staatssecretaris voor bestuurders van vennootschappen geen verdere voorwaarden gesteld. Daarom behoort de aftrek ook open te staan voor ondernemers. De premie zou daarom aftrekbaar zijn voor zover de premie ziet op bijdragen voor pensioenen.
Wel is deze zaak nog niet afgelopen. De zaak wordt verwezen naar een Gerechtshof, omdat de inspecteur nog andere argumenten naar voren had gebracht en die argumenten nog niet zijn behandeld.

hits=10= / id=3869=