Uitstel voor de nieuwe fiscale regularisatie

In Archief by robert

Op het nippertje werd de regeling voor een nieuwe fiscale regularisatie bij het Contactpunt uit het ontwerp van Programmawet gehaald. Op die manier wil men tegemoet komen aan de kritiek van de Raad van State. Vooraleer de regeling van start kan gaan, dient een regeling met de Belgische regio’s getroffen te worden over de regionale belastingen (zoals de erfbelasting en de regionale aspecten van de personenbelasting). De nieuwe wettelijke regeling zou wellicht vanaf april 2016 van start kunnen gaan.

In afwachting van een nieuwe wettelijke regeling konden berouwvolle belastingplichtigen terecht bij de Bijzondere Belasting Inspectie (BBI) voor een spontane rechtzetting op basis van een interne instructie van 29 januari 2015. Bemerk dat de auditeur bij de Raad van State onlangs het advies heeft gegeven om de instructie te vernietigen. Het gevolg is dat de BBI momenteel geen nieuwe regularisatiedossiers meer aanvaardt. De Minister van Financiën heeft verklaard dat de mogelijke vernietiging van de instructie geen gevolgen zal hebben voor al wie reeds een afgehandelde spontane rechtzetting heeft gedaan. Vanuit juridisch oogpunt zouden de aanslagen, die op vraag van en met uitdrukkelijk akkoord van de belastingplichtigen werden ingekohierd, immers niet gesteund zijn op de instructie, maar op de fiscale wetboeken.