Vlabel vult het nieuwe standpunt over de verzekeringsgift aan

In Archief by robert

Zoals vermeld in de vorige editie van deze rubriek heeft Vlabel op 12 oktober 2015 een ophefmakend standpunt ingenomen met betrekking tot de zgn. ‘verzekeringsgift’. Met dat standpunt maakte Vlabel duidelijk dat wanneer de erflater zijn levensverzekering schenkt aan zijn erfgenamen, de erfgenamen daarop bij overlijden van de erflater erfbelasting dienen te betalen, zelfs wanneer eerder al schenkbelasting werd betaald. Zoals verwacht heeft het standpunt geleid tot talrijke publicaties in de vakliteratuur. Ondertussen heeft Vlabel zelf ook nadere toelichting gegeven over de toepassing en de inwerkingtreding van het standpunt.
Vlabel argumenteert in het nieuwe standpunt opnieuw dat deze ‘dubbele belastingheffing’ verantwoord is omdat het voorwerp van de uitkering (de verzekeringsprestatie) verschilt van het voorwerp van de schenking (alle rechten voortvloeiende uit het verzekeringscontract).

Vlabel aanvaardt evenwel twee situaties waarin toch geen erfbelasting verschuldigd is, met name:
1) In het geval de verzekeringnemer de polis afkoopt, het geld schenkt aan de begunstigde en daar schenkbelasting op betaalt. Deze situatie heeft grote nadelen. Zo zal er wellicht een uitstapkost voor de beëindiging van de oude polis en een (tweede) premietaks (2%) voor het aangaan van de nieuwe polis moeten worden betaald. Daarnaast loopt men voor tak-21 verzekeringen nog het risico dat er roerende voorheffing moet worden afgedragen. Tot slot zal het gewaarborgd rendement van een nieuwe polis vandaag wellicht lager liggen dan het gewaarborgd rendement van de oorspronkelijke polis.

2) In het geval de verzekeringnemer de levensverzekering (zonder deze af te kopen) schenkt en de begiftigde zelf een nieuwe begunstigde aanduidt in een bijlage bij de initiële polis. In deze hypothese kan er evenwel nog sprake zijn van fiscaal misbruik, namelijk wanneer:
a. De oorspronkelijke begunstigde zichzelf herbenoemt als begunstigde; of
b. Men tijdelijk iemand anders benoemt als begunstigde, die dan kort daarna opnieuw de eerst persoon als begunstigde aanduidt.
Tot slot heeft Vlabel bekend gemaakt dat het standpunt geldt voor alle overlijdens vanaf 1 maart 2016, ongeacht de datum van de schenking.