Vlaams Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid in strijd met het Unierecht?

In Archief by robert

Het Vlaamse Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid stelt als voorwaarde voor de overdracht van onroerende goederen in bepaalde Vlaamse gemeenten dat de kandidaat koper/huurder beschikt over een voldoende band met de betrokken gemeente. Dergelijke regels zijn vaak aanwezig in gemeenten waarbij de gemiddelde bouwgrondprijs per vierkante meter hoog is. Daarnaast verplicht het decreet de verkavelaars en de bouwheren om aan een sociaal woonbeleid te doen. Het Grondwettelijk Hof wenst van het Europese Hof van Justitie te vernemen of de voorwaarde van voldoende band met de doelgemeente een steunmaatregel uitmaakt die moet worden aangemeld bij de Europese Commissie, dan wel het vrij verkeer van kapitaal op ongeoorloofde wijze belemmert. Met betrekking tot de schending van het vrije verkeer van kapitaal, merkt advocaat-generaal Mazàk bij het Europese Hof van Justitie dat de regeling tegemoet komt aan een reëel probleem, met name een nijpend tekort aan betaalbare woningen. De advocaat-generaal is dan ook van mening dat de sociale last kennelijk verband houdt met het sociale woonbeleid van een lidstaat, hetgeen het Hof van Justitie reeds in eerdere arresten als een dwingende reden van algemeen belang heeft erkend. Of deze maatregel daadwerkelijk geschikt is om een toename van het aanbod van sociale woningen te waarborgen en of dit doel niet met minder beperkende middelen kan worden bereikt, is een afweging die het Hof van Justitie moet maken. Het advies van een advocaat-generaal verbindt het Europese Hof van Justitie immers niet. Het Europese Hof van Justitie beraadt zich momenteel over de zaak.
hits=21= / id=1520=