Buitenlandse BTW teruggave eenvoudiger

In Archief by robert

Per 1 januari 2010 komt een vereenvoudigde procedure voor teruggaaf van buitenlandse BTW. Bij de nieuwe teruggaafprocedure kan een verzoek bij de belastingautoriteiten van de eigen lidstaat worden ingediend. Daarnaast worden er duidelijke termijnen gesteld waarbinnen de EU-lidstaat moet beslissen over het verzoek en waarbinnen betaald moeten worden. Verder hoeven niet meer alle originele facturen met het verzoek meegestuurd te worden.

Nu
De teruggaaf aanvraag gebeurt momenteel middels het indienen van een teruggaafformulier in het land wiens BTW teruggevraagd wordt. Een vrij formalistische procedure met een aantal voorwaarden, zoals:
– de uiterste indieningdatum is 30 juni van het jaar volgend op het jaar waarin de BTW verschuldigd werd;
– het formulier dient ingevuld te worden in de officiële landstaal van het EU-land alwaar men BTW terugvraagt;
– de originele aankoopfacturen dienen bijgevoegd te worden;

Toekomst
Vanaf 1 januari 2010 zal teruggaafverzoek elektronisch ingediend moeten worden, middels de portaalsite van de lidstaat alwaar de belastingplichtige gevestigd is: voor Belgische belastingplichtige dus via de Belgische portaalsite.
De facturen zelf zullen niet langer toegevoegd moeten worden. Daar tegenover staat wel dat bepaalde gegevens moet worden toegevoegd onder meer een codering van de soort aankoop. Belangrijk is evenwel de wijze waarop het teruggaaf verzoek behandeld zal worden. Eerst zal de lidstaat van vestiging, de BTW-hoedanigheid en het recht tot indiening van het teruggaafverzoek onderzoeken. Verder worden er duidelijke termijnen vooropgesteld, waarbinnen een lidstaat het teruggaafverzoek moet behandelen, wil zij vermijden dat zij nalatigheidinteresten verschuldigd wordt.

hits=1= / id=1635=