Modernisering successie- en registratierechten

In Archief by robert

Meer algemeen streeft de Vlaamse regering naar een vereenvoudiging (en verlaging) van de succesie- en registratierechten, waarmee men mensen wil ontraden om via allerhande constructies belastingen te ontwijken.

Nu Vlaanderen per 1 januari 2015 de dienst successie- en registratierechten overneemt van de Federale regering, wordt gestreefd naar transparantie door de successie- en registratierechten zoveel als mogelijk online toegankelijk te maken via het persoonlijk belastingdossier op het belastingportaal Vlaanderen. Tevens zal er, met aandacht voor de federale wijzigingen aan het erfrecht, onderzoek worden gedaan naar een manier om de successierechten te moderniseren en af te stemmen op hedendaagse samenlevingsvormen.

Tenslotte maakt het regeerakkoord werk van een algemene budgetneutrale vereenvoudiging van registratierechten, waarin onder andere naar een globaal lager tarief voor de gezinswoning wordt gestreefd. Ook de filosofie van de meeneembaarheid van betaalde registratierechten wordt in de toekomst behouden.

Hoe dit alles concreet zal worden ingevuld blijft voorlopig afwachten.

hits=36= / id=3670=