Circulaire omtrent vrijstelling RV op buitenlandse spaardeposito’s

In Archief by robert

De fiscale administratie bracht midden juni een eerste circulaire uit met betrekking tot de inkomsten uit gereglementeerde spaardeposito’s die in het buitenland worden aangehouden bij kredietinstellingen.
Deze circulaire bevat een eerste commentaar van de wijziging die werd aangebracht aan art. 21, 5°, WIB 92, met betrekking tot de vrijstelling van de inkomsten uit gereglementeerde spaardeposito’s en die bestaat uit de uitbreiding van de draagwijdte van de vrijstelling tot bepaalde deposito’s die worden aangehouden bij kredietinstellingen die in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn.

Zoals reeds eerder vermeld, is die uitbreiding tot gereglementeerde spaardeposito’s die worden aangehouden in het buitenland in een land van de EER van toepassing op de inkomsten die worden toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 01.01.2012.
Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling, moeten de buitenlandse spaardeposito’s voldoen aan de vereisten zoals vastgesteld door de wetgever en die het voorwerp zijn geweest van een voorafgaand advies van instanties die gelijkwaardig zijn aan de Nationale Bank van België en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.
Zo kan de bedoelde vrijstelling enkel worden verleend met betrekking tot de in het buitenland aangehouden spaardeposito’s waarvoor de belastingplichtige kan aantonen dat ze gereglementeerd zijn door de bevoegde autoriteiten van het betrokken land van de EER en dat ze voldoen aan de vereisten die analoog zijn aan diegene die van toepassing zijn op de Belgische spaardeposito’s, minstens voor wat betreft de munt waarin ze zijn uitgedrukt, de voorwaarden en de wijze van terugneming en opneming en de structuur, het niveau en de berekeningswijze van hun vergoeding.

De inkomsten uit dergelijke gereglementeerde spaardeposito’s die de eerste schijf van € 1.880 (per jaar en per belastingplichtige, niet per deposito) overschrijden, zijn evenwel onderworpen aan een tarief van 15% in de PB.

 

hits=79= / id=3658=