Aanpassingen Wetboek der successierechten

In Archief by robert

Wijziging aansprakelijkheid in de successierechten
De Wet van 21 december 2013 heeft artikel 70 W.Succ. aangepast ingevolge rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. Artikel 70 bepaalt dat erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden proportioneel aansprakelijk zijn voor de rechten van successie (of bij overlijden van een niet-Rijksinwoner: het recht van overgang) en interesten tegenover de Staat. Daarnaast zijn zij ook aansprakelijk in de nalatenschap van een Rijksinwoner voor de gezamenlijke rechten en interesten welke verschuldigd zijn door de legatarissen, gelijkgestelden op grond van een fictiebepaling of begiftigden onder algemene of bijzondere titel.

Concreet betekende dit dat gelijkgestelden aansprakelijk gesteld werden indien de begunstigde van een levensverzekering de verschuldigde successierechten en interesten niet betaalde. Een uitkering op grond van een levensverzekering valt immers onder de fictiebepalingen, en kwalificeert dus als fictief legaat.

De aanvulling die de wet van 21 december 2013 invoerde, wijzigt deze aansprakelijkheid. Voortaan zijn de erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden vrijgesteld van elke aansprakelijkheid tot betaling van successierechten die voortkomen uit de storting van een verzekeringsopbrengst. Deze wijziging kwam er omdat het Grondwettelijk Hof de aansprakelijkheid van de erfgenamen en algemene legatarissen voor alle verschuldigde successierechten discriminerend vond.

Wijziging toepassingsgebied mededelingsplicht
Daarnaast wijzigt hogervermelde wet ook het toepassingsgebied van de mededelingsplicht die noodzakelijk is om een vrijgave van een inschrijving of effect op naam van de overledene te verkrijgen en het toepasingsgebied van de mededelingsplicht voor vrijgave van effecten, sommen of waarden die toekomen aan een erfgenaam, legataris, begiftigde of andere rechthebbende. Beide mededelingsplichten gelden vanaf 1 januari 2015 op grond van de nieuwe wet ook ingevolge overlijden van een niet-rijksinwoner. Tevens voerde die wet een termijn van drie of vier maanden in waarin beide mededelingsplichten moeten worden uitgevoerd.

hits=238= / id=3476=