Startschot voor de Vlaamse ‘gemengde’ rulings

In Archief by robert

Met de invoering van de nieuwe Vlaamse Codex Fiscaliteit werd – weliswaar in twee bewegingen – door de Vlaamse decreetgever voorzien in een nieuwe Vlaamse ‘bevoegde entiteit van de Vlaamse Administratie’ (hierna Vlaamse rulingsdienst). Bij de Vlaamse rulingdienst kan men sinds 14 augustus van dit jaar terecht voor een aanvraag tot voorafgaande beslissing, een ruling genoemd. Met een dergelijk verzoek vraagt men de fiscale administratie een standpunt in te nemen omtrent een voorgenomen verrichting of situatie. Een dergelijk standpunt of ruling is dan vijf jaar geldig. Dit kan interessant zijn voor de belastingplichtige, die met een ruling meer rechtszekerheid kan verkrijgen omtrent een bepaalde situatie of verrichting die hij beoogt.

 

Bij de invoering van de Vlaamse rulingdienst werd diens bevoegdheid evenwel beperkt tot de zuiver Vlaamse dossiers. Dit had tot gevolg dat men voor een heel aantal dossier met een federale dimensie niet terecht kon bij de Vlaamse rulingdienst. Zo bijvoorbeeld een verrichting waarbij zowel de Vlaamse erfbelasting als de federale inkomstenbelasting relevant is. Ook kon men de Vlaamse rulingdienst niet vragen om enkel uitspraak te doen over de Vlaamse aspecten van een dossier. De dienst moest zich voor het geheel onbevoegd verklaren. Voor federale aangelegenheden met een Vlaamse dimensie kon men evenmin terecht bij de federale rulingdienst, die, sinds de overheveling van deze bevoegdheid naar het Vlaamse Gewest, niet meer bevoegd was in deze materie.

 

Om aan deze problematiek tegemoet te komen, heeft de Vlaamse Regering op 18 september 2015 een Besluit genomen. Vanaf 15 september van dit jaar – en dus met terugwerkende kracht – kan men voor de zogenaamde gemengde dossiers toch terecht bij de Vlaamse rulingdienst. Wel is de Vlaamse rulingdienst nog steeds onbevoegd voor de federale aspecten van het dossier, en kan de het nog steeds enkel standpunt innemen omtrent de Vlaamse aspecten. Daaropvolgend zou het dossier overgemaakt worden aan de federale rulingdienst, die bij de verdere behandeling gebonden zal zijn door het eerder uitgebracht advies van de Vlaamse rulingdienst.