Wetswijziging: heffing van overdrachtsbelasting bij onroerende zaaklichamen

In Archief by robert

Zoals bij velen bekend wordt in Nederland 6% overdrachtsbelasting geheven bij eigendomsovergang van een onroerende zaak. Deze heffing is onder voorwaarden ook verschuldigd indien niet een onroerende zaak zelf wordt aangekocht, maar de aandelen in een lichaam dat in Nederland gelegen onroerende zaken bezit, een zogeheten onroerende zaaklichaam.
Een van de voorwaarden tot en met 2010 voor een onroerende zaaklichaam is dat de bezittingen voor 70% of meer bestaan uit in Nederland gelegen onroerende zaken. Per 1 januari 2011 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt onder meer het criterium van 70% verlaagd naar 50%, met als gevolg dat eerder aan deze eis zal worden voldaan. Daarnaast wordt niet langer onderscheid gemaakt tussen in Nederland en in het buitenland gelegen onroerend goed. Tegelijkertijd is bepaald dat, wil sprake zijn van een onroerende zaaklichaam, de bezittingen voor minimaal 30% dienen te bestaan uit in Nederland gelegen onroerende zaken. Geconcludeerd kan dus worden dat verkrijgingen van onroerend goed bezittende lichamen vaker aan de heffing van overdrachtsbelasting onderworpen zullen zijn.
hits=0= / id=1748=