Kan eigen vermogen fiscaal worden geherkwalificeerd in vreemd vermogen (Deelnemingsvrijstelling)

In Archief by robert

Het gaat hierbij om twee op dezelfde dag gewezen zaken van de Hoge Raad. De zaken zijn verschillend, maar gaan in essentie om dezelfde vraag: kan eigen vermogen (aandelenkapitaal) fiscaal worden geherkwalificeerd in vreemd vermogen (een lening).

In het belastingrecht is bij vennootschappen het verschil tussen vreemd vermogen en eigen vermogen heel belangrijk. Vreemd vermogen loopt door de winst (rente is belast en aftrekbaar en de afwaardering op een (waardeloze) lening kan in beginsel worden afgetrokken). Eigen vermogen leidt juist meestal niet tot belastingheffing met name door de deelnemingsvrijstelling. Ontvangen dividenden en de winst bij de aandelenverkoop in situaties met kwalificerende aandelenbelangen kunnen dan volledig onbelast blijven. Het maakt dus veel uit of er sprake is van een lening of van eigen vermogen.

In beide zaken ging het een situatie waarbij er eerst sprake is van leningen. De betrokken partijen gingen er in beide zaken vervolgens toe over om de leningen om te zetten in aandelenkapitaal. Het gevolg van deze omzettingen was dat waar er eerst sprake was van belastbare rente, er na de omzetting onbelaste dividenden worden uitbetaald. De belastinginspecteur is het er niet mee eens en wil de ontstane situatie herkwalificeren. Het aandelenkapitaal zou dan fiscaal worden gezien als een lening. In beide gevallen neemt de Hoge Raad een simpele en duidelijke beslissing: in deze situatie is geen herkwalificatie mogelijk. Als er op grond van civiel recht sprake is van aandelenkapitaal dan kan dat fiscaal niet worden omgezet in een lening. De opbrengsten blijven in beide zaken onbelast.

hits=99= / id=3499=