Vlaamse gelijkschakeling schenkingsrechten voor exen, zorg- en stiefkinderen

In Archief by robert

Vanaf 17 januari 2014 worden de schenkingsrechten die van toepassing zijn op schenkingen bij stief- en zorgkinderen gelijkgeschakeld met de schenkingsrechten in rechte lijn. Deze gelijkschakeling bestond al in de successierechten en wordt nu uitgebreid tot de schenkingsrechten.

Stiefkinderen
Concreet betekent dit dat een schenking van een stiefouder aan een stiefkind of van een stiefkind aan zijn of haar stiefouder op het vlak van de registratierechten wordt gelijkgeschakeld met een schenking tussen een ouder en zijn of haar kind (de zogenaamde ‘schenking in rechte lijn’). Deze gelijkschakeling blijft ook bestaan wanneer de schenking plaatsvindt na het overlijden van de ouder van het stiefkind.
U kwalificeert als stiefouder wanneer u bent getrouwd met de ouder van de begunstigde, wanneer u met die ouder wettelijk samenwoont of wanneer u met hem of haar ten minste één jaar ononderbroken feitelijk samenwoont en er een gemeenschappelijke huishouding mee voert.

Zorgkinderen
Ook in geval van een (beëindigde) relatie zorgouder – zorgkind, kan vanaf 17 januari tussen deze personen geschonken worden aan het schenkingstarief rechte lijn. Er is sprake van een zorgrelatie indien een persoon die de leeftijd van 21 jaar niet heeft bereikt gedurende drie achtereenvolgende jaren bij een andere persoon (al dan niet met partner) dan zijn ouders heeft ingewoond welke de hulp en verzorging heeft gegeven die kinderen normaal van hun ouders krijgen.

Schenking tussen exen
Het decreet regelt ook dat wanneer u een schenking wenst te doen aan uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner, ook dan het voordelige tarief tussen echtgenoten of partners van toepassing is. Voorwaarde is wel dat er in dat scenario gemeenschappelijke kinderen moeten zijn. Is dat niet het geval, betaald u het duurdere schenkingstarief tussen vreemden.

hits=156= / id=3477=