Haal Nederland in huis?

In Archief by robert

Wonen in België biedt vele mogelijkheden. Is het de gemoedelijke sfeer, de Bourgondische levensstijl, de ruimte en de natuur of de kwaliteit van de medische zorg, het woongenot en het onderwijs? Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel Nederlanders ervoor kiezen om in België te gaan wonen. Zij blijven vaak werken in Nederland. De autochtone Belgen werken ook meer en meer in Nederland. Zij worden vaak gelokt door het gunstiger belastingklimaat voor werknemers in Nederland.

Belastingen
Als u woont in België en werkt in Nederland heeft dat gevolgen voor de heffing van belastingen. U bent belastingplichtig in België en u moet belastingaangifte doen in België. Daarnaast blijft u ook in Nederland belastingplichtig en moet u ook in Nederland aangifte doen.
In beginsel bent u belast in België over al uw inkomen. Het maakt niet uit waar ter wereld deze inkomsten zijn behaald. U moet dus ook de Nederlandse inkomsten in België aangeven. De hoogte van het bepalen van het Nederlandse inkomen geeft al enkele problemen. U moet het netto inkomen aangeven. Dit kan al een ingewikkelde berekening zijn. Vervolgens moet het Nederlandse inkomen weer worden vrijgesteld van belasting. Deze vrijstelling geldt echter weer niet voor het bepalen van de hoogte van het tarief van de eventuele andere (Belgische) inkomsten en geldt ook niet voor de opcentiemen (gemeentebelasting). Niet eenvoudig dus.
Daarnaast bent u in Nederland belasting verschuldigd op het verkregen loon of winst.

Nederland heeft echter een uniek belastingsysteem. In Nederland kunt u kiezen om als binnenlands (Nederlands) belastingplichtige te worden behandeld. Hierdoor kunt u de traditioneel in Nederland bekende aftrekposten benutten. Indien u opteert voor de behandeling als binnenlands belastingplichtige in Nederland, brengt dit diverse voordelen met zich mee. Enkele zijn hierna benoemd.

Voordeel 1: hypotheekrenteaftrek
Sedert 1 januari 2001 biedt het Nederlandse belastingstelsel buitenlands belastingplichtigen de mogelijkheid om de hypotheekrente op het Nederlandse inkomen in mindering te brengen.
De hypotheekrenteaftrek geldt ook voor financieringen voor onderhoud en verbouwingen van het woonhuis. Een drietal belangrijke aspecten zijn de volgende.
· de hypotheekrente is alleen aftrekbaar voor zover de hypotheekrente niet tevens in België in aftrek kan komen;
· de hypotheekrenteaftrek geldt voor maximaal 30 jaar;
· de overwaarde van een verkochte eigen woning moet worden verrekend met de koopsom van de nieuwe woning.

Voordeel 2: lijfrente/banksparen
Een voordeel van het opteren voor de binnenlandse belastingplicht is dat u jaarlijks een lijfrente kunt bedingen bij een verzekeringsmaatschappij.
Fiscaal heeft het bedingen van een lijfrente aan de ene kant tot gevolg dat het bedrag dat wordt gestort tot een maximaal bedrag aftrekbaar is. Aan de andere kant zijn de in de toekomst uit te keren bedragen belast. Er is met andere woorden sprake van uitstel van betaling. Het is goed mogelijk dat de lijfrentestorting in Nederland tegen hoge tarieven kan worden afgetrokken en bij uitkering tegen lage tarieven belast zijn. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
Daarnaast kan er vanaf 1 januari 2008, via het zogenaamde banksparen, belastingvrij worden gespaard voor pensioen en hypotheek. Het gespaarde geld moet exclusief en eenmalig worden gebruikt voor een aanvullend pensioen (bij pensioensparen) of voor de aflossing van de hypotheekschuld (bij hypotheeksparen). De rekening is geblokkeerd en er gelden eisen aan het bedrag van de jaarlijkse inleg en de duur van de blokkering.
Het fiscale voordeel van pensioensparen ziet erop dat degene die fiscale ruimte heeft de jaarlijkse storting op zijn geblokkeerde rekening kan aftrekken van zijn inkomen.

Voordeel 3: de vrije toedeling van inkomsten en aftrekposten
In beginsel dient iedere belastingplichtige zijn persoonlijke inkomensbestanddelen aan te geven in de aangifte inkomstenbelasting. U kunt dus in beginsel niet de aftrekpost van de partner aftrekken.
Voor fiscale partners is echter de mogelijkheid geschapen bepaalde inkomensbestanddelen en aftrekposten naar “eigen” keuze en dientengevolge zo gunstig mogelijk te verdelen tussen de partners. Wanneer de partners beiden opteren voor de binnenlandse belastingplicht en voor het fiscale partnerschap kunnen bepaalde inkomensbestanddelen, zoals de hypotheekrente, vrijelijk worden toegedeeld.
Indien uw partner in België werkt en in feite niets met Nederland te maken heeft, kan zij toch opteren voor binnenlandse belastingplicht. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat zij haar aftrekpost doorschuift aan u. Dit is uiteraard aantrekkelijk.

Nieuw voordeel: Nederland moet tegemoetkoming geven voor Belgische onroerende voorheffing
Op 4 juni jongstleden is er een uitspraak gepubliceerd van het Gerechtshof in
’s-Hertogenbosch die in het belang is voor de eigenwoningbezitters in België die in Nederland werken. Wanneer deze personen ervoor kiezen om behandeld te worden als binnenlands belastingplichtige, komen zij in aanmerking voor een tegemoetkoming voor de Belgische onroerende voorheffing.

Motivering Gerechtshof
Sedert 2001 wordt de eigen woning zowel in België als in Nederland belast. Dit terwijl België, als woonland, primair heffingsbevoegd is over de inkomsten uit eigen woning. Nu in de Nederlandse wetgeving de optiemogelijkheid is opgenomen dat een inwoner van België kan opteren voor de fiscale behandeling als een ingezetene van Nederland, ontstaat er een zwaardere heffing die alleen de niet-ingezetene van Nederland met een eigen woning treft. Dit is in strijd met het Europees recht, en dan met name in strijd met het beginsel van vrij verkeer van werknemers.

Conclusie
Het Gerechtshof in ’s-Hertogenbosch is van oordeel dat de Belgische onroerende voorheffing in mindering gebracht mag worden op het Nederlandse belastbare inkomen. Dit scheelt de belastingplichtige honderden euro’s op jaarbasis.

Nadelen
Bovenstaande uitspraak is derhalve goed nieuws voor de opterende (Neder)belg. Uiteraard zal er ook op de nadelen van het opteren moeten worden blijven gelet. In dat kader is een eerdere uitspraak van de Rechtbank te Breda inzake dubbele belastingheffing, bevestigd door het Gerechtshof in ’s-Hertogenbosch.

Uitspraak Gerechtshof ’s-Hertogenbosch: dubbele heffing niet verboden
Op 12 juni jongstleden heeft het Gerechtshof in ’s-Hertogenbosch bepaald dat het heffen van gemeentelijke opcentiemen bij belastingplichtigen die in België wonen en inkomen genieten vanuit Nederland, niet in strijd is met het EG-Verdrag, het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Het Nederlandse gerechtshof is van mening dat van Nederland niet gevraagd kan worden Belgische belastingen te compenseren. De heffing blijft derhalve verschuldigd.

Grensoverschrijdende samenwerking Nederland-België
Het is in bovenstaande situaties zinvol om de grensoverschrijdende problematiek met deskundigen uit beide landen te bespreken. Het is niet altijd eenvoudig te bepalen of een bepaald inkomen of vermogen in Nederland of in België moet worden belast. Veel mensen werken bijvoorbeeld ook vanuit huis voor een Nederlandse opdrachtgever of werkgever. Daarnaast hanteert Nederland de nodige ficties om inkomens- en vermogensbestanddelen in Nederland te belasten. Het is een pad met veel voetangels en klemmen.

In dat kader zijn ook de belastingdiensten van Nederland en België overeengekomen grensoverschrijdend te gaan samenwerken op het gebied van uitwisseling van inlichtingen. Met ingang van 1 mei jongstleden vindt er, op proef, een inlichtingenuitwisseling plaats tussen gemandateerde ambtenaren aan weerszijden van de grens. De uitwisseling heeft betrekking op directe belastingen, waaronder inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting en op BTW. Daarnaast is er een regeling getroffen voor de aanwezigheid van belastingambtenaren van de ene staat op het grondgebied van de andere staat voor belastingonderzoek.
De regeling zal worden toegepast tot 31 december 2009 en zal daarna worden geëvalueerd. Als beide landen instemmen, wordt de regel in 2010 permanent.

Wij zijn zeer geïnteresseerd in de uitkomst van deze samenwerking. De vraag is of nu alle dubbele heffing wordt vermeden.

hits=2= / id=1600=