Nederlanders in het buitenland de dupe

In Archief by robert

Nederlanders die in het buitenland wonen hebben grote problemen om hun teveel betaalde bijdrage voor de zorg terug te krijgen. Dat bedrag kan oplopen tot € 5.000. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ), dat verantwoordelijk is voor de terugbetaling, heeft te kampen met computerproblemen. De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, constateert na onderzoek dat het onterecht is dat deze groep mensen steeds de dupe is. Hij doet een oproep aan de verantwoordelijke politici om meer aandacht te geven aan de dienstverlening van het CVZ aan mensen die in het buitenland wonen.
Er wonen ongeveer 45.000 Nederlanders in het buitenland die via het CVZ verzekerd zijn voor hun ziektekosten. Een verzekerde in het buitenland is verplicht een bijdrage voor de verzekering te betalen aan het CVZ. Die bijdrage wordt automatisch ingehouden op het inkomen dat iemand uit Nederland ontvangt, zoals een AOW-uitkering of een pensioen. De bijdrage is inkomensafhankelijk en aan een maximum gebonden. Het CVZ gaat ieder jaar na of het juiste bedrag is betaald. Is er teveel betaald, dan moet het CVZ terugbetalen.

De Nationale ombudsman heeft tussen eind 2007 en november 2008 60 klachten ontvangen van mensen die recht hadden op een teruggave, maar hun geld maar niet kregen. Uiteindelijk gaat het om een veel grotere groep mensen. Het CVZ had aan deze mensen (meerdere) toezeggingen gedaan over de datum waarop zij de ten onrechte ingehouden bijdrage van 2006 of 2007 teruggestort zouden krijgen. De Nationale ombudsman constateert in zijn onderzoek dat er ook mensen zijn van wie het CVZ al over drie jaar, namelijk in 2006, 2007 en 2008, teveel heeft ingehouden, maar aan wie het nog niets heeft terugbetaald. Toch zal het CVZ bij deze mensen ook over 2009 opnieuw beginnen met de automatische inhoudingen. In sommige gevallen gaat het om meer dan € 5.000.

Oplossing bij CVZ én politiek
Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman blijkt dat ICT-problemen de belangrijkste reden zijn waarom mensen op hun geld moeten wachten. Het CVZ heeft een veel te optimistische inschatting gemaakt van de mogelijkheden om die computerproblemen op te lossen. Inmiddels is er een nieuw computersysteem aangeschaft dat echter pas medio 2009 bruikbaar is. Aangezien het CVZ met dit computersysteem ook andere groepen moet bedienen, te weten zorgverleners aan illegalen, wanbetalers en onverzekerden, gaat dit systeem voor Nederlanders in het buitenland pas op zijn vroegst per september 2010 werken. Pas dan zal het CVZ een grote groep mensen netjes kunnen terugbetalen.
Het valt de Nationale ombudsman op dat binnenlandse problematiek prioriteit krijgt boven de groep mensen in het buitenland. De oplossing van het probleem ligt daarom niet alleen bij het CVZ, maar ook bij de politieke keuzes die gemaakt worden. Het is onjuist dat deze groep mensen steeds als laatste aan de beurt is bij het CVZ. De Nationale ombudsman doet een oproep aan de verantwoordelijke politici om meer aandacht te geven aan de dienstverlening van het CVZ aan Nederlanders die in het buitenland wonen.
hits=2= / id=1629=