Hervorming van het erfrecht op kruissnelheid

In Archief by robert

De eerder aangekondigde grote hervorming van het erfrecht lijkt eindelijk op kruissnelheid te ko-men. Afgelopen zomer werd de tekst ervan via senator Taelman ingediend in de Senaat (Wetsvoorstel tot wijziging van het burgerlijk wetboek met betrekking tot het erfrecht, stuk nr. 5-2207/1). Momenteel is de tekst bij de Werkgroep Erfrecht van de Senaat in bespreking. Volgende hervormingen liggen daarbij op tafel:
– Afschaffing van het reservatair erfdeel van ouders (ascendentenreserve);
– Inperking van het reservatair erfdeel van kinderen tot maximaal de helft;
– Mogelijkheid om in bepaalde situaties erfovereenkomsten te sluiten;
– Aanpassing van de waarderingsregels van schenkingen;
– Erfgenamen zullen aan hun reserve kunnen verzaken, om toe te laten dat een sluitende regeling kan worden gemaakt in situaties waarbij een erfgenaam met handicap is betrokken;
– Regeling voor ‘zorgenkinderen’;
– Uitbreiding van de mogelijkheid om tussen echtgenoten via huwelijkscontract aan onderlinge erfrechten te verzaken.
Het is voorlopig onzeker of alle, dan wel slechts een deel van de voorgestelde maatregelen, het parlementair debat zullen overleven. Wordt uiteraard vervolgd

hits=465= / id=3368=