Belastingregeling Nederland-Curaçao (BNC) gepubliceerd

In Archief by robert

Om in grensoverschrijdende situaties dubbele belastingheffing te voorkomen, sluiten landen met elkaar belastingverdragen. Binnen de onderdelen van Koninkrijk bestaat er ook een dergelijke regeling: de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK). Deze Regeling was van toepassing op Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba. De staatkundige verhoudingen zijn sinds 2010 flink veranderd. Saba, Sint Eustatius en Bonaire zijn een soort Nederlandse gemeentes geworden (ook wel Caribisch Nederland genoemd), terwijl Sint Maarten en Curaçao nu afzonderlijke “landen” binnen het Koninkrijk zijn, net als Aruba dat al langer is.

Deze veranderingen waren een reden om ook de BRK te herzien. Het eerste land waarmee dit gebeurd is, is Curaçao. De voorgestelde regeling die tussen Nederland en Curaçao (BNC) is onderhandeld is nu volledig bekend geworden. Opvallend is dat de BNC alleen gaat gelden tussen Nederland, Curaçao en Caribisch Nederland. De verhoudingen met Sint Maarten en Aruba worden dus niet geregeld. Tussen deze landen zal (voorlopig) de oude BRK blijven gelden.

Verder vallen in ieder geval de volgende punten met name op:
– Een aantal rechtspersonen krijgt slechts een beperkte bescherming onder de BNC. Dit zijn:
o De (onbelaste) Curaçaose SPF
o De (onbelaste) Curaçaose Trust
o De Curaçaose vrijgestelde besloten vennootschap
o De Nederlandse Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI)
– Voor deelnemingsdividenden verdwijnt de bronheffing van 8,3%. In deelnemingsverhoudingen kan de bronheffing, onder voorwaarden, verminderd worden tot 0%. Tot en met 2019 wordt als tegemoetkoming in plaats van de 8,3% een bronheffing van 5% toegepast als niet aan de voorwaarden voor 0% kan worden voldaan.
– Voor nieuwe gevallen van uit Nederland geëmigreerde aanmerkelijk belanghouders, behoudt Nederland gedurende tien jaar een heffing over dividenden en vervreemdingswinsten voor van 25%.
– Pensioenen en lijfrentes worden niet langer alleen belast in het woonland. De bronstaat krijgt recht op een bronheffing van 15%. Deze regeling zal niet gelden voor al bestaande situaties.
– Nederland zal tot maximaal vijf jaar na emigratie schenk- en erfbelasting mogen heffen bij overlijden of schenkingen. Ook deze regel zal alleen van toepassing zijn op nieuwe situaties.

hits=58= / id=3652=