Register van bankrekeningen (CAP) operationeel vanaf 1 mei 2014

In Archief by robert

Reeds in 2012 voorzag de wetgever in de oprichting van een centraal aanspreekpunt (CAP) bij de Nationale Bank van België (NBB). Bij dit CAP zal informatie worden verzameld over alle Belgische bankrekeningen gehouden door natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet woonachtig in België. Daarnaast zal ook informatie omtrent de buitenlandse bankrekeningen van natuurlijke personen in het CAP opgenomen worden. De uitvoering van deze regeling heeft wat vertraging opgelopen, maar vanaf 1 mei 2014 zou het CAP dan toch operationeel zijn.

Vanaf 1 mei 2014 krijgen bepaalde fiscale ambtenaren toegang tot deze informatie onder strikte voorwaarden, zo bijvoorbeeld bij aanwijzingen van belastingontduiking. De databank bevat enkel gegevens omtrent de titularis/sen van de rekening en de rekeningnummers, maar bevat geen informatie over de vermogens op de rekening(en). Natuurlijke personen en rechtspersonen mogen gratis een overzicht van de op hun naam bij het CAP geregistreerde gegevens opvragen, via een aan de NBB gericht schrijven, behoorlijk gedateerd en ondertekend (zie www.nbb.be, doorklikken naar ‘kredietcentrales’ en dan doorklikken naar ‘Centraal aanspreekpunt’).

De informatie over de Belgische bankrekeningen wordt aan het CAP doorgegeven door de banken zelf. De banken krijgen daartoe o.m. een tijdelijke toegang tot het rijksregister.

Wat betreft de buitenlandse bankrekeningen was aanvankelijk voorzien dat men in de aangifte in de personenbelasting (PB) zou moeten bevestigen dat de aanmelding van de buitenlandse bankrekeningen bij het CAP effectief is gebeurd. Een nieuwe wet bepaalt nu dat het aangifteformulier in de PB voor aanslagjaar 2014 daarover geen rubrieken moet bevatten. De personen die het bestaan van buitenlandse bankrekeningen hebben gemeld in hun aangifte in de PB zullen echter een brief van de fiscus ontvangen om aan het CAP de vereiste gegevens mee te delen betreffende de rekeningen waarvan het bestaan is aangegeven in de aangifte in de PB voor de aanslagjaren 2012 tot 2014. Deze mededeling zal moeten gebeuren binnen twee maanden te rekenen vanaf de derde dag volgend op de brief en ten vroegste binnen twee maanden vanaf 1 november 2014. Daarbij zal men o.m. melding moeten maken van de benaming van de financiële instelling en het land of de landen waar de rekeningen geopend zijn geweest.

hits=143= / id=3582=