De saga over de Vlaamse Omzendbrief ‘fiscaal misbruik’ voor registratie- en erfbelasting

In Archief by robert

In de vorige editie van deze rubriek werd de nieuwe Omzendbrief van 23 december 2014 over de antimisbruikbepaling voor registratie- en erfbelasting vermeld. Opvallend is dat in de nieuwe Omzendbrief geen witte lijst is opgenomen met zogenaamde ‘veilige’ transacties. Ook vermeldt de nieuwe Omzendbrief niet langer dat testamentaire technieken niet worden geviseerd. De nieuwe omzendbrief kreeg onmiddellijk veel kritiek wegens de gecreëerde rechtsonzekerheid.

De Vlaamse Minister van Financiën werd in het Vlaamse Parlement gevraagd wat haar standpunt is over de afschaffing van de zogenaamde witte lijst. De vraagsteller wilde ook weten of de technieken die destijds in de federale regeling als veilig werden beschouwd, nu de antimisbruiktoets doorstaan. Ook vroeg hij wat het standpunt van de Minister is in verband met het duo-legaat. Beschouwt de Minister het duo-legaat als fiscaal misbruik en zo ja, in welke gevallen?

In haar antwoord stelt de Minister dat het nooit de bedoeling is geweest om rechtsonzekerheid te creëren. In overleg met haar administratie is besloten om een nieuwe omzendbrief op te maken waarin de witte lijst zal worden hernomen. De lijst van verrichtingen zal identiek zijn aan die van de oude federale circulaire. De minister meent daarmee de gevraagde klare wijn te schenken. Ook inzake testamentaire bepalingen is het nooit de bedoeling van VLABEL geweest om het geweer van schouder te veranderen. Testamentaire bepalingen zullen zoals vroeger niet als fiscaal misbruik worden beschouwd. Dat geldt dus ook voor duo-legaten of ik-opa testamenten.

De Minister benadrukt dat VLABEL in de loop van de volgende jaren eigen ervaringen zal opdoen, eigen knowhow zal verwerven en eigen standpunten zal gaan innemen. Het is dus niet uitgesloten dat in de nabije of verdere toekomst eigen accenten gelegd worden. De Minister wil zich niet blijvend vasthaken aan de federale standpunten. De startpositie is grosso modo die waarin de federale overheid de dienst heeft overgedragen. Latere koerswijzigingen zullen worden doorgevoerd wanneer de noodzaak zich aandient.

hits=118= / id=3810=