Nieuwe VVPR-aandelen: wat met successieplanning?

In Archief by robert

Ingevolge een recente wetswijziging werd een nieuwe categorie van VVPR-aandelen gecreëerd. Wie inschrijft op dergelijke aandelen kan bij uitkering van dividenden genieten van een belastingvoordeel. De roerende voorheffing op de dividenden bedraagt immers slechts 15% vanaf drie jaar na de inbreng (in plaats van 25%). Vandaar ook de naam ‘VVPR’, die staat voor ‘Verminderde Voorheffing-Précompte Réduit’.

Om van het verminderd tarief in de roerende voorheffing te kunnen genieten, dienen (in grote lijnen) drie voorwaarden vervuld te zijn.
– Vooreerst dient het te gaan om aandelen in het kapitaal van een (Belgische of buitenlandse) KMO (zijnde een Kleine of Middelgrote Onderneming – om als KMO te kwalificeren worden voorwaarden op vlak van balanstotaal, omzet en/of personeelsbestand gesteld).
– Daarnaast moeten de aandelen zijn verkregen ingevolge een inbreng in geld (bij oprichting of kapitaalverhoging) die dateert van na 1 juli 2013.
– Tot slot kan de verlaagde voorheffing in principe enkel worden genoten door de persoon die zelf de inbreng verricht heeft en zo de VVPR-aandelen verkregen heeft.

Het belastingvoordeel kleeft dus niet aan de VVPR-aandelen zelf, maar wel aan de aandeelhouder die de VVPR-aandelen verkregen heeft (ingevolge inbreng in de vennootschap). De nieuwe wet voorziet echter in een aantal uitzonderingen, waarbij een latere verkrijger van de aandelen toch het VVPR voordeel behoudt. Zo bestaat een uitzondering voor schenkingen of erfopvolgingen tussen echtgenoten en in rechte lijn (bijvoorbeeld aan/door kinderen, kleinkinderen etc. of aan/door ouders, grootouders etc.). Belangrijk hierbij is dat de overdracht in principe in volle eigendom dient plaats te vinden.
Bepaalde technieken in successieplanning kunnen dus een definitief verlies van het belastingvoordeel met zich meebrengen. Zo gaat het voordeel verloren indien de VVPR-aandelen aan de kinderen worden geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik, of als ze (in het licht van controlebehoud) worden ingebracht in een Stichting Administratiekantoor. Bij successieplanning waarbij VVPR-aandelen betrokken zijn, is het dus aangewezen om extra aandacht te besteden aan het behoud van het belastingvoordeel.

hits=960= / id=3494=