Goedkeuringswet Protocol Nederlands-Belgisch Dubbelbelastingverdrag

In Archief by robert

Op 11 juni 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad de goedkeuringswet van het protocol dat het dubbelbelastingverdrag Nederland-België wijzigt inzake gegevensuitwisseling. Het protocol dateert reeds van 2009, maar trad pas in werking op 1 september 2013.
In het protocol staat dat het verstrekken van inlichtingen niet geweigerd kan worden enkel omdat de inlichtingen berusten bij een bank. Het protocol met Nederland heeft terugwerkende kracht. Het protocol is van toepassing vanaf 1 januari 2010 voor bronbelastingen, en voor andere inkomstenbelastingen op belastbare tijdperken die eindigen op of na 31 december 2010, dus vanaf aanslagjaar 2011. Specifiek als het gaat om bankgegevens, kan de fiscus zelfs teruggaan tot in 2008.
Om die retroactieve werking mogelijk te maken, stelt de goedkeuringswet speciale termijnen in waarin de fiscus nog inlichtingen kan vragen aan de Nederlandse collega’s en aanslagen kan vestigen die betrekking hebben op belastbare tijdperken die aanvangen vóór de inwerkingtreding van het protocol (1 september 2013).
De Belgische fiscus heeft nog tijd tot 31 augustus 2015 (binnen 24 maanden vanaf de inwerkingtreding van het protocol) om inlichtingen in te zamelen, een belasting of een aanvullende belasting te vestigen op basis van inlichtingen verstrekt door de Nederlandse fiscus of een ontheffing van belasting te verlenen op basis van inlichtingen die in het kader van het protocol zijn verstrekt.

hits=48= / id=3656=