Integratie van de successierechten en schenkingsrechten in de Vlaamse codex fiscaliteit (VCF)

In Archief by robert

Sinds 1 januari 2014 is de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) van kracht. De VCF bundelt de meeste wettelijke bepalingen rond de Vlaamse belastingen die door de Vlaamse Belastingdienst worden geïnd. Vanaf 1 januari 2015 zullen ook de registratie- en successierechten in eigen beheer geïnd worden door de Vlaamse overheid. De regelgeving met betrekking tot registratie- en successierechten zal worden opgenomen in de VCF. Daartoe werd zopas een ontwerp van decreet ingediend in het Vlaams Parlement.
De integratie heeft tot doel dat de bepalingen inzake schenkings- en successierechten worden aangepast aan de structuur van de VCF en dat een aantal basisbegrippen worden geherformuleerd. Zo zal de term ‘erfbelasting’ gehanteerd worden als verzamelterm voor zowel het successierecht als het recht van overgang. Die laatste begrippen worden enkel nog gebruikt als respectievelijk louter het successierecht of louter het recht van overgang worden bedoeld. Op dezelfde manier wordt de term ‘registratiebelasting’ als verzamelterm gebruikt voor de diverse Vlaamse registratierechten. Die verzamelterm omvat meer bepaald de schenkbelasting, het verkooprecht, het recht op hypotheekvestiging en het verdeelrecht. De regels over de inning en invordering van de schenk- en erfbelasting veranderen wel grondig. Tot nu toe werden de erf- en registratiebelasting ingevorderd volgens federale procedurele bepalingen. Om tot een uniforme procedure te komen worden de regels afgestemd op de procedurebepalingen die reeds in de VCF zijn opgenomen. De belangrijkste wijziging is de invoering van de inkohiering bij de erfbelasting en registratiebelasting en daaraan gekoppeld een klassieke bezwaarprocedure. Dit betekent dat niet langer zal worden gewerkt met een betalingsbericht. Evenmin zal via een dwangbevel een uitvoerbare titel moeten worden verschaft om de belasting verder in te vorderen. De erf- en registratiebelasting zullen voortaan worden ingekohierd waarna een aanslagbiljet ter kennis zal worden gebracht. Op die manier wordt ook een uitvoerbare titel verschaft.

hits=187= / id=3716=