Successierechten en schenkingsrechten voortaan gelijk voor alle types goede doelen

In Archief by robert

Een recent decreet van de Vlaamse Overheid zorgt voor de gelijkschakeling tussen de private en de publieke sector van de tarieven inzake giften (schenkingen en legaten) aan goede doelen. De nieuwe tarieven gelden vanaf 24 januari 2014.
Voorheen waren privaatrechtelijke goede doelen (zoals vzw’s en private stichtingen) die een legaat ontvingen 8,8% successierechten verschuldigd en publiekrechtelijke goede doelen (zoals gemeenten en provincies) slechts 6,6%. Voor schenkingen was het tarief eveneens verschillend: privaatrechtelijke goede doelen werden onderworpen aan 7% registratierechten en publiekrechtelijke goede doelen slechts aan 5,5% registratierechten.

Het nieuwe decreet strekt ertoe de concurrentieneutraliteit te bewerkstelligen tussen de publieke en de private sector. Om dat te verkrijgen voert het decreet een uniform tarief in van 8,5% in de successierechten, zowel voor privaatrechtelijke als publiekrechtelijke goede doelen. Bij een schenking aan een goed doel zijn voor beide types goede doelen vanaf nu 5,5 % schenkingsrechten verschuldigd. Dat het tarief inzake schenkingsrechten ook na het decreet lager blijft dan het tarief inzake successierechten past binnen de filosofie van de wetgever om het doen van schenkingen te stimuleren. Dit is tweemaal voordelig: enerzijds is het tarief inzake schenkingen lager dan het tarief inzake successierechten, en daarnaast zijn schenkingen aan welbepaalde goede doelen ook fiscaal aftrekbaar.

hits=208= / id=3475=