Lezersvraag over vervallen premieplicht zorgverzekering

In Archief by robert

Ik ben gehuwd en mijn vrouw en ik hebben elk een eigen inkomen. Ik werkte in Nederland en in september 1992 kwamen wij in België wonen. In januari 1995 was ik 60 jaar en ik ging in de VUT (vervroegde uittreding). Van die dag af betaalde ik belasting in België. Vijf jaar later, in januari 2000 ging ik officieel met pensioen. Ik ontving toen mijn bedrijfspensioen, de AOW-uitkering uit Nederland en tot mijn verrassing een pensioen uit België van € 52 per maand, terwijl ik nooit premie betaalde. Mijn inkomen is opgebouwd uit 1) een bedrijfspensioen uit Nederland € 12.853 bruto 2) een AOW uitkering van € 8.091 en 3) een Belgisch pensioen van € 769,11 . Totaal is dit € 21.713,11 per jaar.

In het juli-nummer lees ik: premieplicht aan Nederland vervalt. Mijn ervaring is echter anders. Ik heb geprobeerd om in de verplichte ziekenverzekering te komen van België, maar dat werd afgewezen omdat ik niet minimaal € 1.000 per jaar Belgisch pensioen krijg. Nederland blijft dan ook mijn pensioen belasten met de zieken- en zorgpremies. In welke situatie ben ik wel verplicht verzekerd in België?

Antwoord
Wij begrijpen dat u als inwoner van België genieter bent van een grensarbeiderspensioen.
U bent vervroegd met pensioen gegaan. België heeft gemeend dat u in verband met vervroegde pensionering recht heeft op een Belgisch aanvullend pensioen op basis van uw arbeidsverleden.
U blijft echter verdragsgerechtigde ondanks het toegekend Belgisch pensioen. De reden is, dat dit pensioen is verstrekt op basis van pensioenrechten in Nederland opgebouwd. Dit zou anders zijn indien u Belgische pensioenrechten in België zou hebben opgebouwd in verband met aldaar verrichte werkzaamheden. U blijft daarom dan ook verdragsgerechtigde zodat de ziekte- en zorgpremies verschuldigd blijven. Een bijbaantje in België – al zou dit zelfs zijn via dienstencheque instanties – zorgt er voor dat u geen premieplicht aan Nederland heeft. België wordt dan het laatste werkland.

Lezersvraag over geen vrijstelling rente-inkomsten Nederland

Wij hebben na onze vestiging in oktober 2002 gekozen voor het Belgische belastingsysteem. Wij worden over de pensioen-inkomsten uit Nederland door de Belgische Belastingdienst fiscaal belast. Maar over de rente-inkomsten van Nederlandse spaartegoeden kunnen wij geen aanspraak maken op de Belgische rentevrijstelling van plusminus € 1.500 per persoon per jaar. Wij worden over de volledige rente-inkomsten belast met een heffing van 15%. Ook een Nederlandse rentevrijstelling is niet van toepassing omdat wij gekozen hebben voor het Belgische belastingsysteem. Motivatie van de Belgische Administratie: de spaartegoeden waaruit de rente voortkomen staan niet geparkeerd bij een officiële Belgische Bankinstelling.
Is hier sprake van een zekere rechtsongelijkheid: geen Belgische of Nederlandse vrijstelling op de rente-inkomsten?

Antwoord
België heeft op grond van het Dubbelbelastingverdrag met Nederland heffingsrecht over rente-inkomsten genoten van een inwoner van België bij Nederlandse bankinstellingen. Deze zelfde rente-inkomsten worden bij het doen van aangifte in Nederland eveneens vermeld, indien men kiest voor binnenlandse belastingplicht. Het komt nog wel eens voor dat men vergeet deze inkomsten als vrijgestelde inkomsten aan te geven, waardoor deze inkomsten eveneens in Nederland worden belast.
Heeft men deze inkomsten niet als vrijgestelde inkomsten aangegeven, dan kan men dit alsnog doen middels een aanvulling op de aangifte. Na ontvangst van de aanslag staat bezwaar open. Op grond van het belastingverdrag België-Nederland kan men in zijn woonland een verzoek doen tot onderling overleg om aan de dubbele heffing een einde te stellen.
Wij menen dat van discriminatie sprake is op het gebied van de Gemeentebelasting. De buitenlandse roerende inkomsten worden in de Belgische aangifte Personenbelasting opgenomen. Hier worden deze onderworpen aan de aanvullende gemeentelijke opcentiemen.Over dit onderscheid is een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie (Antwerpen 16 juni 2009, 0901/09906). Wij adviseren u daarom bezwaar te maken.

hits=1= / id=1664=