Modernisering van het erfrecht uitgesteld. Wel nieuwe regels inzake de naamgeving

In Archief by robert

Hoewel de modernisering van het erfrecht was ingeschreven in het regeerakkoord, zal dit worden doorgeschoven naar een volgende regering wegens politieke onenigheid. De Kamer heeft wel eind maart een wetsontwerp betreffende de vrije naamkeuze goedgekeurd. Eén van de belangrijkste doelstellingen van deze hervorming is om de discriminatie op grond van geslacht inzake naamkeuze weg te werken en om de vrouw de mogelijkheid te geven om haar naam aan haar kind over te dragen. De huidige wet bepaalt immers dat het kind de naam draagt van zijn vader indien zijn afstamming van vaderszijde en van moederszijde tegelijkertijd komt vast te staan. Er bestond tot nu toe geen andere mogelijkheid. Ook bij adoptie wordt de naam van de man toegekend.

De tekst die goedgekeurd werd door de Kamer gaat uit van de volgende principes. De ouders zouden op grond van de nieuwe regels de naam van hun kind vrij kunnen kiezen. Indien de afstamming gelijktijdig ten aanzien van de beide ouders komt vast te staan, kunnen zij hun kind ofwel de naam van de vader, ofwel de naam van de moeder, ofwel een combinatie van één van de namen van elk van hen geven. Indien de ouders samen geen keuze maken, krijgt hun kind automatisch de naam van de vader. In de volgende generatie kunnen de ouders die een dubbele naam dragen het deel van de naam dat zij willen doorgeven kiezen. Deze regels zijn ook van toepassing indien de afstamming tot stand komt door adoptie.

De keuze is beperkt tot het eerste kind zodat alle kinderen binnen hetzelfde gezin dezelfde naam dragen. De kinderen die dus later geboren worden uit dezelfde ouders krijgen dezelfde naam als het oudste kind. In het geval de ouders of de adoptanten op het moment van de inwerkingtreding van de wet geen gemeenschappelijke meerderjarige kinderen hebben, kunnen ze binnen het jaar na de inwerkingtreding van de wet vragen om aan hun kinderen een andere naam, die zij gekozen hebben in overeenstemming met de nieuwe wet, toe te kennen. Indien het kind wiens naam wordt gewijzigd ouder is dan 12 jaar, dient deze zijn toestemming hiervoor te geven. De ouders vragen deze wijziging bij gemeenschappelijke verklaring aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Ingeval van geboorte of adoptie van een kind na de inwerkingtreding van de wet, kunnen de ouders een dergelijke gemeenschappelijke verklaring doen binnen de drie maanden na de dag van de bevalling of van de adoptie.

Omdat het wetsontwerp werd geëvoceerd, dient het wetsontwerp ook door de Senaat te worden goedgekeurd. Naar verluidt zal de tekst ongewijzigd worden goedgekeurd door de Senaat voor het einde van deze legislatuur.

hits=127= / id=3566=