Kinderen woonachtig in België en zorg in Nederland: waar kunnen die vanaf 2015 terecht?

In Berichtenby robert

In een Nederlandse grensgemeente zijn er kinderen op school die een doorlopende indicatie hebben voor dyslexie-ondersteuning en die in België wonen. Waar kunnen deze kinderen vanaf 2015 terecht voor deze ondersteuning? Wat vigeert: zorgcontinuïteit of woonplaatsbeginsel? Meer algemeen: Waar kunnen kinderen die in het buitenland wonen en ten laste van Nederland in Nederland zorg krijgen, vanaf 2015 terecht?

Op de website voor de jeugd staat het volgende antwoord op deze meer algemene vraag en op andere vragen over zogenaamde grenszorg:
* Het gaat hier om jongeren die in het buitenland wonen, maar van wie één van de ouders in Nederland werkt. Deze jongeren hebben nu als gevolg van de EU-verordening recht op verzekerde zorg (Zvw/AWBZ) in Nederland. Met ingang van de jeugdwet per 1 januari 2015 vervalt de aanspraak op Zvw/AWBZ-zorg voor jeugdhulpvormen zoals jeugd-ggz en zorg aan jongeren met een verstandelijke beperking.

* Ook gaat het om in het buitenland woonachtige AWBZ-verzekerde kinderen van diplomaten, uitgezonden ambtenaren en minderjarige studenten die niet werken.
* Veelal zullen dit jongeren zijn die in grensgemeenten zorg krijgen.
* In 2015 hebben deze jongeren overgangsrecht. Omdat geen enkele gemeente vanuit het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is, blijft de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit overgangsrecht bij het Rijk.
* In de concept-invoeringswet is opgenomen dat het Rijk, zoals nu ook gebeurt, Zorginstituut Nederland vraagt hiervoor de verantwoordelijkheid te nemen. In de huidige situatie is Agis/Achmea aangewezen voor de daadwerkelijke uitvoering, momenteel wordt besproken of dit ook in het geval van deze overgangsregeling wenselijk is.
* Ook na 2015 vallen deze jongeren niet tussen wal en schip, al is dat wel afhankelijk van de voorzieningen die het woonland zijn inwoners biedt en de manier waarop dat is geregeld. Als zorg bij GGZ-problematiek in het volgens de daar geldende regelgeving verzekerde pakket is opgenomen, kunnen deze jongeren daarvan gebruik maken.

kennisnetjeugd.nl

hits=530=