Cassatierechtspraak inzake de wet over de aanvullende pensioenen: vervolg en toepassing

In Seminars by robert

In het artikel ‘Fiscus vangt bot bij het Hof van Cassatie over de inwerkingtreding van de wet over de aanvullende pensioenen’(pagina 54 van het februarinummer) hebben wij bericht dat de fiscus naar het Hof van Cassatie (het hoogste gerechtshof) is gestapt om een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen inzake de inwerkingtreding van de Wet over de aanvullende pensioenen (hierna WAP-wet) te laten verbreken.
In het aangevochten arrest besloot het Hof van Beroep te Antwerpen dat de WAP-wet niet van toepassing is op een pensioenopbouw van voor 2004, waardoor het aanvullende pensioen van een Nederlander die in België woont onder voorwaarden onbelast kan blijven in België, mits het pensioen voor 2004 opgebouwd werd.
Het Hof van Cassatie velde een arrest op 17 december jl. De eis van de fiscus werd onontvankelijk verklaard, omdat het Hof van Cassatie van mening was dat de fiscus niet voldoende duidelijk aantoonde dat de aangevochten uitspraak ingaat tegen de wet. Het arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen blijft onverminderd gelden.

Overige Cassatie-arresten
Wij vernamen inmiddels, van een bron binnen de belastingdienst, dat verschillende cassatieberoepen met betrekking tot de WAP-wet in dezelfde zin onontvankelijk verklaard werden. De fiscus voerde in alle procedures dezelfde argumenten aan, die steeds als onvoldoende werden gekwalificeerd door het Hof van Cassatie.

Toepassing door de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen
Omdat de fiscus hoopte om wel in het gelijk gesteld te worden door het Hof van Cassatie, verzocht zij voor de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen om bovengenoemde cassatie-uitspraak af te wachten. Omwille van de hiërarchie is de rechtbank van eerste aanleg immers gehouden om de rechtspraak van het Hof van Cassatie na te leven.
De rechtbank van eerste aanleg stond toe om de cassatie-uitspraak als stuk toe voegen aan de procedure en hierover nieuwe debatten te voeren.
Na voorlegging van het arrest van het Hof van Cassatie, oordeelde de rechter in eerste aanleg, net als het Hof van Beroep, dat de WAP-wet niet van toepassing kan zijn op de pensioenen die opgebouwd werden voor de inwerkingtreding van WAP-wet in 2004.

Ook de rechter in eerste aanleg te Antwerpen oordeelt bijgevolg dat een aanvullend pensioen van een Nederlander die in België woont onder voorwaarden onbelast kan blijven in België.