Gaat de BTW op een advocatenfactuur alsnog niet door?

In Berichten by robert

De Orde van Vlaamse Balies dagvaardt de Belgische Staat in kort geding om de overheid te bevelen geen btw-listing op te leggen aan advocaten. Die verplichting is immers een schending van het beroepsgeheim. De OVB vraagt advocaten om voorlopig geen listing neer te leggen.

betrekking op de btw-listing (art.53quinquies Wbtw), op basis waarvan ook advocaten uiterlijk op 31 maart van elk jaar de lijst van hun btw-plichtige cliënten moeten opgeven. Daarbij moeten ze voor elk van hen het gerealiseerde zakencijfer en het bedrag aan afgedragen btw tijdens het voorgaande kalenderjaar vermelden. Deze verplichting geldt uitdrukkelijk niet voor ander cliënteel. Momenteel is de zaak hangend voor het Grondwettelijk Hof en Europees Hof van Justitie.

Dat kan nog een tijdje duren en voor 31 maart moeten de 2014-BTW-listing zijn ingeleverd. De OVB heeft nu een kort geding ingesteld: geen BTW listings totdat er een uitspraak is van het Grondwettelijk Hof.

hits=583=